Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ett förråd (som separat stuga)
a shed
en uteplats
a patio
en infart
a driveway
grässmatta
a lawn
ett trapphus
a stairwell
ett föräldrasovrum
a master bedroom
en vikdörr
a folding door
ett takfönster
a skylight
en trappa
stairs
en tvättstuga
a laundary room
trappräcke
a banister
en hall
a hallway
en garderob
a hanging cupboard
en öppen spis
a fireplace
ett vardagsroom (2)
a sitting room/a living room
en matsal
a dining room
skafferi
pantry
pentry
a kitchen diner
en innerdörr (med gångjärn)
a hinged door
en klädkammare
a walk-in wardrobe
utomhusbelysning (vid éntren etc)
outdoor light
(rundat)/burspråksfönster
(bow)/bay window
en bottenvåning (BV)
a ground floor
en källare
a basement
hängränna (på taket)
a gutter
en gavel (på taket)
a gabel
en åskledare
a lightening conductor
en skorsten
a chimney
en taklist
a cornice
en övervåning
a first floor
ett trägolv
wood flooring
en grundmur
foundation
murverk/tegelvägg
a brick wall
isolerande material
insulation material
ett trappsteg
a tread run
en ståndare(för trappräcke)
a baluster
en tröskel
a threshold
ett gångjärn
a hinge
en skjutdörr
a sliding door
en glasruta (ex.en av 4 i fönstret)
a pane
en fönsterram
a sash frame
fönsterbleck
a weather board?
fönsterkarm?
a sill of farme?
ett vridfönster
a pivoting window
ett element
a radiator
termostatventil
a regulating valve
en takfläkt (ibland med lampa)
a ceiling fan