Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/185

Click to flip

185 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hello
Nyob zoo
How are you?
Koj nyob li cas?
Fine, good.
Zoo.
What is your name?
Koj lub npe hu li cas?
My name is...
Kuv lub npe hu ua...
I am a teacher.
Kuv yog tus xib fwb.
Please; excuse me
Thov txim.
You're welcome.
Tsis us li cas.
See you later; Goodbye
Sib ntsib dua.
Yes.
Yog.
No.
Tsis yog.
Maybe.
Tej zaum.
Do you understand what I say?
Koj puas to taub kuv hais?
I don't understand.
Kuv tsis to taub,
I understand.
Kuv to taub.
How do you say it in Hmong?
Lus hmoob hais li cas?
How do you say it in English?
Lus askiv hais li cas?
What's your father's name?
Koj txiv lub npe hu li cas?
How old are you?
Koj muaj pe tsawg xyoo?
Where do you live?
Koj nyob qhov twg?
house number
naj npawb tsev
street
txoj kev
What's your telephone number?
Koj naj npawb xav tooj ne?
What's your bus number?
Koj lub tseb bus muaj number li cas?
Is something wrong?
Puas muaj tej qhov tsis yog?
Are you sick?
Koj puas mob?
Do you hurt?
Puas raug koj qhov twg?
This is an emergency!
Nov yog ib qho kub ceev.
zero
xoom
one
ib
two
ob
three
pej
four
plaub
five
tsib
six
rau
seven
xya
eight
yim
nine
cuaj
ten
kaum
eleven
kaum ib
twelve
kaum ob
thirteen
kaum peb
fourteen
kaum plaub
fifteen
kaum tsib
sixteen
kaum rau
seventeen
kaum xya
eighteen
kaum yim
nineteen
kaum cuaj
twenty
nees nkaum
thirty
peb caug
forty
plaub caug
fifty
tsib caug
sixty
rau caum
seventy
xya caum
eighty
yim caum
ninety
cuaj caum
one hundred
ib puas
six hundred
rau pua
one thousand
ib txaib, ib phav
I am glad to meet you.
Kuv zoo siab tau ntsib koj.
I am happy to be here.
Kuv zoo siab tau tuaj ntawm no.
I am happy to see you.
Kuv zoo siab tau pom koj.
I don't feel good.
Kuv tsis xis nyob.
I don't like this.
Kuv tsis nyiam qhov no.
I have to go to the bathroom.
Kuv xav (mus) hoob nab.
I want to call home.
Kuv xav hu xovtooj mus tsev.
I want to go home.
Kuv xav mus tsev.
I'm hungry.
Kuv tshaib plab.
I'm thirsty.
Kuv nqhis dej.
My head hurts.
Kuv mob taub hau.
My stomach hurts.
Kuv mob plab.
Thank you.
Ua tsaug.
What are you doing?
Koj tabtom ua dabtsi?
What city do you live in?
Koj nyob lub nroog dabtsi?
What day is this?
Hnub no yog hnub dabtsi?
What is this?
No yog dabtsi?
What is your birthday?
Koj yug rau hnub twg?
What is your last name?
Koj yog xeem dabtsi?
What time is it?
Pestsawg teev lawm?
Where does it hurt?
Koj mob qhov twg?
Who are you?
Koj yog leej twg?
Speak.
Hais.
Repeat.
Hais dua.
Write.
Sau.
Don't speak.
Tsis hais.
Read.
Nyeem.
Read aloud.
Nyeem kom nrov nrov.
Spell.
Hais ib tug zuj zus.
Make a picture of your house.
Ua duab koj lub tsev.
Make a picture of your family.
Ua daub koj tsev neeg.
Don't run.
Txhob khiav khiav.
Don't hit.
Txhob tsoo.
Clean up.
Khaws ub no.
Line up.
Nkag raws leej.
Choose.
Xaiv.
Ask.
Nug.
Answer.
Teb.
Hurry.
Maj.
Please wait a moment.
Thov nyob ib pliag. (Tos ib pliag.)
Wait.
Tos.
Finish.
Tag.
Fix (correct).
Dhos rau.
Put away...
Muab ciav...
Go. Sit down.
Mus. Zaum.
Go to the bathroom.
Mus hauv tsev dej.
Go to lunch.
mus noj sus.
Go to your locker.
Go to your lockers.
Mus ntawm koj lub locker.
Mus ntawm nej cov lockers.
Go to the nurse.
Mus ntawm tus poj niam kho mob.
Go to the bus.
Mus ntawm lub tseb bus.
Go home.
Mus tsev.
Go play.
Mus ua si.
Take the paper to your parents.
Nqa daim ntawm mus rau koj txiv lawv.
Bring the paper back tomorrow.
Tag kis, nqa daim ntawv rov tuaj.
Who?
Who is speaking?
Leej twg?
Leej twg hais lus?
What?
What is this?
What do you want?
Dab tsi?
Yog dab tsi?
Koj xav tau dab tsi?
Whose?
Whose book is this?
Twg li?
Phau ntawv no yog twg li?
Where?
Where is your book?
Where are you going?
Qhov twg?
Koj phau ntawv nyob qhov twg?
Koj mus qhov twg?
Which?
Which paper do you want?
Daim twg?
Koj xav tau daim ntawv twg?
When?
When do you come to school?
Thaum twg?
Koj tuaj kawm ntawv thaum twg?
How much/How many?
How much does it cost?
How many children do you have?
Pes tsawg?
Nws raug nqi pes tsawg?
Pes tsawg tus me nyuam yaus nyob nov?
How long?
How long until lunch?
How long is the room?
Ntev li cas?
Ntev li cas li txog caij noj mov?
Chav tsev ntev npaum li cas?
How far?
How far is your house?
Deb npaum li cas?
Koj lub tsev nyob deb npaum li cas?
Why?
Why were you absent?
Why were you crying?
Vim li cas?
Vim li cas koj tsis tuaj?
Vim li cas koj quaj?
Because.
Because I was sick.
Because a boy hit me.
Yog vim.
Yog vim kuv mob lawm.
Yog vim ib tug tub hluas ntaus kuv.
young
a young man
hluas
in tug hluas
old
an old man
laus
ib tug neeg laus
heavy
a heavy purse
hnyav
ib lub hnab hnyav
light
a light purse
sib
ib lub hnab sib
soft
a soft bed
zooj
ib lub txaj zooj zooj
tired
a tired boy
I am tired.
nkees
ib tug me nyuam tub nkees
Kuv nkees nkees.
good
a good apple
zoo
ib lub txiv ev paum zoo
bad
a bad apple
phem
ib lub txiv ev paum phem
near
My house is near the school
ze
Kuv lub tsev nyob ze tsev kawm ntawv.
far
My house is far from the school.
deb
Kuv lub tsev nyob deb tsev kawm ntawv.
easy
English is not easy.
yooj yim
Ntawv as kiv tsis yoog yim.
wet
a wet shirt
ntub
ib lub tso ntub
dry
a dry shirt
Dry your hands.
qhuav
Kuv lub tso qhuav.
So koj tes.
right
That's right.
Yog.
Ntawd yog lawm (zoo lawm)
wrong
That's wrong.
Tsis yog.
Ntawd tsis yog lawm.
same
This is the same (as that).
tib yam
Nov kuj tib yam (li ntawd).
different.
This is different (from that).
txawv
Nov txawv (qhov ntawd).
opposite
This means the opposite.
lus rov qab
Nov yog lus rov qab.
absent
Ka is absent today.
tsis tuaj
Hnub no, Ka tsis tuaj.
more
Three is more than two.
tshaj
Peb ntau tshaj ob.
less
Two is less than three.
tsawg
Ob tsawg tshaj pab.
clean
clean hands
Are your hands clean?
Clean up.
huv
tes huv
Koj tes puas huv?
Khaws ub no.
dirty
dirty hands
tsis huv
tes tsis huv
question
lus nug
answer
lus teb
word
lo lus
letter
tsab ntawv
page
sab (phab)
sentence
kab lus
bus
tsheb bus
locker
kem txee
classroom
cha tsev kawm ntawv
school
tsev kawm ntawv
bathroom
tsev dej (tsev quav)
office
chaw us kam (chaw ua hauj lwm)
lunchroom
cha tsev noj mov
story
zaj lus
friend
phooj ywg
picture
duab
nurse
poj niam kho mob
janitor
tus neeg tu tsev kawm ntawv
principal (of school)
thawj tswj (tsev kawm ntawv)
permission slip (to parents)
ntawv nug lus pom zoo (ntawm niam txiv)
water
dej
early
ntxov
on time
haum caij
late
lig
always
tas li
sometimes
tej zaum (tej ziag)
later
tom qab (lig tshaj)
soon
sai sai
today
hnub no
yesterday
nag hmov
tomorrow
tag kis
now
tam sis no
right now
tam sis no ntag
immediately
tam sis ntawd
past (finished)
yav tag (yav dhau los)
after a little while
dha los ib pliag
only, just
xwb, tsuas
almost, nearly
yuav luag, ze rawv