Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nederland
huidige staat en het noorden van belgie
de nederlanden
historische term: 'lage landen' aan de noordzee, monding van de maas, rijn schelde.
-hertogen van bourgondie
-17 provincien
holland
gebied dat bestaat uit twee provincies in NL:
Noordholland (amsterdam) en Zuidholland (den haag)
Diets
Germaanse dialecten rond de noordzee
-Diets=volk
Vlaams
verzameling dialecten in VL
-variant van het standaardnederlands
Boven en beneden de moerdijk
Taalvarianties in NL en godsdients
VB: Limburg en Noord-Brabant
-Moerdijk: verbreding van de maas voor de monding van de noordzee
Genre
1. Epiek: verhalend genre
2. Lyriek: innerlijke mens
3. dramatiek: dialogische vormen van lit.
denoatief
vast omschreven betekenis van woord
connatief
emotionele waarde van woord
Poetica
leer van literatuur
history
geschiedenis als verleden
story
verhaal van het verleden (abstracte feitelijke geschiedenis)
periodisering
van elkaar afgebakende literiar/historische/tijdvakken indelen (stijl, mentaliteit, wereldbeeld...)
canonisering
repertorium van werken die als belangrijk worden beschoud
canon
werken uit bepaalde periode
guldensporenslag
11 juli 1302
ij/y
i
ui/uy
u
'ik en weet niet'
ik weet niet
ballade
-herhaling
-geen karaktertekening
-sprongen
-eenvoudige taal
-vrije indirecte reden
-Distichon: strofe met twee regels en rijm
aristocratische lit
ridderepiek en hoofse minnelyriek
oudste tekst in het NL
de legende van Sint Servaas door Hendrik van Veldeken
Feodaliteit
ridder: krijgt land van leenheer in ruil voor bescherming
epische concentratie
diverse bestaande verhalen die geconcentreerd worden rond een enkele personage/gebeurtenis. miscchien zijn deze verhalen nooit echt gebeurt
onstaan en kenmerken van de voorhoofse ridderroman
-frankrijk
-germaanseheldenliederen/ christendom
- blinde trouw aan leenheer
-bloedvraak
-ruwe houding tegenover vrouw
-goed vs. slecht
Het Roelandslied
-1st geschreven ridderlijke tekst
- karel komt terug uit spanje;roland is verantwoordelijk voor achterban; aangevallen; moedige dood
Renaut van Montalbaan
-conflict tussen karel en 4 amyon kinderen
-Bayard
-4 Heemskinderen
heffingsvers
-geen vast metrium
-belkemtoonde lettergreep en varierend aantal onbeklemtoonde lettergrepen
Roman Van Walewijn
-2de helft van 13e eeuw
-Pennic en Vostaert
-schaakbord;zwaard (amoraen); Isabelle (Indie)
-Sociale handeling: goede manieren
Ferguut
-boerenzoon (ridder)
-keye
-queeste
-Galiere
-Moeder van 'edel bloed'
Floris ende Blanchefoer
-Diederic van Assende
-bewerking van Frans
-Top hoofse roman: liefde is niet voor gewone mensen
hoofse liefde is standvastig
2 obstakels in liefde: ongelijkheid en stand van godsdienst
-floris is geen chirstenen
-blanchefloer wordt gevangegenomen
-floris bedenkt een list (geen geweld) om B. te zien
-happy end
Aespus
Belangrijkste verteller voor grieken
-dierenfabel
-eenvoudig
-spiegel van de spanningen in de maatschappij
-sociaal satire
Fabel
moraliserend, fictief verhaal waarin dieren/planten de hoofdrol spelen. de dieren krijgen de menselijke ondeugden die impliciet worden bekritiseerd.
Fabel in
-romeinse tijd
-middeleeuwen
-17de eeuw
R:
Phaedurs-Poezie
romulus-proza
ME:
Esopet
17de:
Jean de la fontaine
Dierennovellen
teksten over dieren die langer zijn dan de klassieke fabel, en een minder moraliserend element hebben. het avontuurlijke en satrische is belangrijker
Acrostichon
Naamdicht/verborgen naam
De naam van de auteur zit verborgen in strofen/regels
vb: Wilhemus
mystieke literatuur
poging van mens om in contact te komen met God
De Uno Mystica
-mystieke eenwording: extase
-bruidsmystiek
Jan Van Ruusbroek
-groenendael
-prozageschriften in diets
-Moderne devotie
-Invloed op onderwijs in NL's
Legende
-moraal
-personages zijn voorbeeld voor lezers
De verschillen tussen een liturgisch spel, een mysteriespel en een mirakelspel
Liturgisch spel:
-ensecenring van (bv) kerst en pasen
-geestelijken in kerk
-latijn met verklaring voor volk
Mysteriespel
-ontwikkeling van liturgisch spel
-personages zijn 'groter'
-sacrale elementen en humor
-niet langer in kerk
-mysteries van het geloof
-bijbelgebeurtenissen
-VB: seven bilschappen van maria
Mirakelspel
-geestelijk toneel
-mirakels/verering van heiligen
-heiligen spelen rol in menselijk leven
De moraliteit
De moraliteit
-toneel
-fictieve geschiedenis
-moraliserende bedoeling
-hoofdpersonages zijn alegorisch
Rederijkerskamer
-Onstaan uit het parochielieven/gilden
-prins (beschermheer)
-factor (dichter) salaris
-nar
-blazoen en devies
-landjuwelen
-val
3 aspecten die de 16e eeuw belangijk maakten
politiek: 80 jarige oorlog
godsdienst: reformatie en contrareformatie
cultuur en wetenschappen: renaissance en humanisme
Wat waren sommige katholieke misbruiken die tot de reformatie leiden?
Aflaten
simonie (familiefuncties)
morele verval
ondermijning van pauselijk gezag
som enkele gebeurtenissen op die belangrijk zijn voor de 80e jarige oorlog
1566: edelen naar brussel voor godsdienstvrijheid: geuzen
1568: begin 80e jarige oorlog; graven egmond en hoorne worden onthooft
1579: Unie van Atrecht: Z.NL erkenen Filips II (spanje)
Unie van utrecht: N NL tegen Filips II: Culturele scheiding
1584: Wilem van Oranje wordt vermoord
1584-1585: vlaamse en brabandse steden wroden door spanje heroverd
1585: Val van Antwerpen
1648: Vrede van Muster: eind 80e jarige oorlog. spanje erkent soevereiniteit van republiek der verenigde provincien
Beschrijf de 2 grote vormen van humansime
Ethisch humanisme:
-antropocentrische moraal
-gezond verstand/kritische reden
-wetenschap
-Erasmus
Filologisch humanimse
-bronnen van oude teksten/tekstcorruptie
-taalnationalisme
Bijbelvertaling
-boekdrukkunst
-Martin Luther en duits
-Statenbijbel (1637 NL)
Coornhert
-verdraagzaamheid
-vlucht
-beeldenstorm in haarlem
-bloedraad
-gevangenis
-odyssee met moraliserende regels
-zedekunst dat is wellevenskunde (1586) proza
Spiegel
-afkeuring van godsdientstwisten
-traditionele katholieke geloof met nieuwe inzichten
-Tweepsraak van de NL Letterkunst
-Rederijck-kunst=metrische vers, jambe, alexandrijn
Anna Bijns
-1494-1573
-Antwerpen
-Anti-luther
-rederijkers tradietie-Refrein
-stokregel: martin=van rossem
Marnix van sint-aldegonde
-1539-1598
-publicist van W.v.Oranje
-'Van den beelden afgheworpen in de Nederlanden in Augusto 1566
-Bijbelvertaling
-De bijnkorf van de heilige Roomse Kerk
-Wilhelmus?
Algemene kenmerken van de Reinaissance
1. individualisme
2. kunst=autonoom; kunstenaar zelfbewust van zijn cultus
3. belanstelling voor aarde
4. hedonisme: geen memento mori
5. klassieke mythologie
Carel van Mander
-Schilderboek (1604)
-giorgio Vasari
Giorgio vasari
-1ste kunstacademie van europa
-De levens van de grootste schilders, beeldhouders en architecten
-michaelangelo
-geschiedenis over kunst; biograpfisch perspectief;historisch-kritisch
-3 perioden
Renaissance
Mimesis
- Renaissance kunstideaal; nabootsing van de natuur en verbetering
Emblematiek
1. Motto
confrontatie met beeld;raadsel
2. de pictura
illustratie van het thema
letterlijke uitbeelding
3. de subscriptio
verklaring van het raadsel
beeldbeschrijving
uitleg/toepassing
-Subgenres:
Erotische/liefdesemblematiek
Religeuze emblematiek
Realistische emblematiek
Emblematiek met dier
eerste nederlandse sonnettendichter
jan van der noot
kenmerken van een sonnet
14 regels
2 kwatrijenen=octaaf
2 terzetten=sextet
1 volta
Petrarcha
-1304-1374
-Toscane
-'africa'
-laura
-'canzoniere'
-opvatting van liefde
-verwoording van liefde
-petrarchisme
Jan van der noot
-calvinistische staatsgreep-london
-1ste NLse sonnettendichter
-Pierre ronsard
-het boksen
-Het theatre oft toneel (1568)
vanistas;calvinistische inspiratie
-geen imitator
Epigonisme
navolger zonder talent