Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
血腥
xuè xīng
引发
yǐn [fā fà]
平民
píng mín
启动
qǐ dòng
公认
gōng rèn
推动
tuī dòng
start
斗争
[dǒu dòu] zhēng
衰落
[cuī shuāi] [là luò]
爆发
bào [fā fà]
格局
gé jú
导致
dǎo zhì
由盛转衰
yóu [chéng shèng] [zhuǎn zhuàn] [cuī shuāi]
同盟
tóng méng
宣告(独立)
xuān gào ( dú lì )
势力
shì lì
增强
zēng qiáng
increase/strengthen
激战
jī zhàn
intense struggle
获得
huò [dé de děi]
推翻
tuī fān
overthrow
沟通
gōu tōng
link up
水深火热
shuǐ shēn huǒ rè
abyss of suffering
自成自称
zì chèng zì chēng
self-accomplished
如火如荼
rú huǒ rú tú
like a raging fire
遏制
è zhì
keep within limits/contain
潮流
cháo liú
tide/trend
汹涌澎湃
xiōng yǒng péng pài
surging/turbulent
风暴
fēng bào
windstorm/tempest
促进
cù jìn
advance/accelerate
普遍
pǔ biàn
universal/widespread
激化
jī huà
sharpen/intensify