Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
W którym roku był chrzest polski?
W 966 roku.
Jaką ważną rzecz dokonał Mieszko I w historji polski?
Ochrzcił, i stworzył polskę
Kto ochrzcił Polskę?
Mieszko I
Kim był Bolesław III Krzywousty?
władca Polski w latach 1079-1102
Kim był Władysław I Herman?
Książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107
Ile lat rzadził Mieszko I?
32 lata
Z kim ożenił się Mieszko I?
Dobrawą Przemyślidką
Ile rzadził Władysław I Herman?
23 lata
Co sie znajduje na załaczonym zdjęciu?
Co sie znajduje na załaczonym zdjęciu?
Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego w Basilice w Poznańu
O kim/O czym była ta prezantacja?
Rządy Mieszka I, Chrzest Polski
Rządy Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego
Ile lat ma Martyna Grudzień
17
Ile lat ma Anika Gutowski?
17