Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/127

Click to flip

127 Cards in this Set

 • Front
 • Back
het avontuur
the adventure
de reis
the journey
het land
the land, country
het landschap
the landscape
de weg
the road
het dorp
the village
de kerk
the church
het kerkhof
the churchyard
de toren
the tower
het haantje van de toren
the weathercock
de paal
the post
de wegwijzer
the signpost
het gras
the grass
de struik
the bush
het paard
the horse
de teugel
the bridle
het gehinnik
the neighing
de sneeuw
the snow
de regen
the rain
de wind
the wind
het licht
the light
de lente
the spring
de zomer
summer
de herfst
autumn
de winter
winter
de dag
the day
de morgen
the morning
de middag
the afternoon
de avond
the evening
de nacht
the night
de baron
the baron
het geluk
good luck
het ijzer
iron
de moed
the courage
het pistool
the pistol
het hoofd
the head
de slaap
the sleep
de deken
the blanket
de mantel
the cloak
het ogenblik
the moment
het eind
the end
een eindje
a little way
Nederland
the Netherlands
Engeland
England
Polen
Poland
Rusland
Russia
reizen
to travel
vertrekken
to leave
rijden
to ride
beginnen
to begin
sneeuwen
to snow
vallen
to fall
regenen
to rain
waaien
to blow (wind)
worden
to become, get
zoeken
to seek
struikelen
to stumble
denken
to think
besluiten
to decide
blijven
to remain
uitsteken
to stick out
binden
to bind
leggen
to lay
rollen
to roll
slapen
to sleep
dromen
to dream
zeggen
to say
hinniken
to neigh
nemen
to take
mikken
to aim
schieten
to shoot
breken
to break
glijden
to glide, slide
springen
to jump
vertellen
to tell
volgen
to follow
dooien
to thaw
smelten
to melt
weten
to know
geloven
to believe
's zomers
in summer
's winters
in winter
in de herfst
in autumn
in de lente
in spring
overdag
during the day
's morgens
in the morning
's middags
in the afternoon
's avonds
in the evening
zonderling
curious
beroemd
famous
heel
whole, entire, all
heel
very
koud
cold
vreselijk
terrible, terribly
verborgen
hidden
niets
nothing
zelfs
even
toch
yet
moe (moede)
tired
misschien
perhaps
kwijt
lost
zo
so
opeens
at once
ijzeren
made of iron
zeker
certain, certainly
volgend
following
fris
fresh
's nachts
at night
op reis
on a journey
te paard
on horseback
op den duur
in the long run
in slaap vallen
to fall asleep
zich
himself
wakker
awake
nog steeds
still
echt
real
trouw
faithful
mogelijk
possible
zacht
soft, softly
zachtjes
softly
plotseling
suddenly
warm
warm, hot
droog
dry
waar
true
zonder
without
het volgende
the following
Wat is er gebeurd?
What has happened?