Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday
Zaterdag
Saturday
Zondag
Sunday
het toeval
chance
de groet
the greeting
de lach
the laugh(ter)
de brief
the letter
het afschied
the parting
de traan
the tear
de verloofde
the fiancee
het dek
the deck
de mast
the mast
het zeil
the sail
het roer
the rudder
het koperwerk
the brasswork
het logies
the foc's'le
de roeiboot
the rowing boat
de horizon
the horizon
de oever
the bank
het getij
the tide
de stroom
the current
de hoek
the corner
de mijl
the mile
de orkaan
the hurricane
het schuim
the foam
de brandewijn
the brandy
de pijn
the pain
de buikpijn
the stomach-ache
het kruid
the herb
de medicijn
the medicine
dezelfde
the same
hetzelfde
the same
fel
violent
los
loose
smal
narrow
geleden
past
nabij
near
toevallig
by chance
onverwacht
unexpeceted
overboord
overboard
voorspoedig
prosperous
werkelijk
real, veritable
nuttig
useful
kapseizen
to capsize
opsteken
to rise (of storm)
nodig hebben
to need
raken
to get
weggooien
to throw away
blinken
to gleam, shine
schitteren
to sparkle, shine
poetsen
to polish
scheuren
to tear
schrijven
to write
afscheid nemen
to take leave
lachen
to laugh
vissen
to fish
verdwijnen
to disappear
Goed in de verf zitten
to be well painted
Met man en muis vergaan
to go down with all hands