Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/80

Click to flip

80 Cards in this Set

 • Front
 • Back
biis
20
ikkiis
21
baaiis
22
teiis
23
tiis
30
chaubiis
24
ikattiis
31
pachchiis
25
battiis
32
chabiis
26
tayntiis
33
sattaaiis
सत्ताईस
27
chaaliis
40
chauntiis
34
payntiis
35
atthaaiis
अठांईस
28
ikataaliis
41
unatiis
उनतीस
29
chatiis
36
bayaaliis
42
sayntiis
सैंतीस
37
uRtiis
अड़तीस
38
tayntaaliis
43
unataaliis
39
chauwaaliis
44
paintaaliis
45
chiyaliis
46
sayntaaliis
47
uRtaaliis
48
unchaas
49
pachaas
50
ikyaawan
51
baawan
52
tirpan
53
chauwan
54
puchpan
55
chhappan
छप्पन
56
sattaawan
सत्तावन
57
utthaawan
अठावन
58
unsath
59
saath
60
ikasath
61
baasath
62
tirsath
63
chaunsath
64
painsath
पैंसठ
65
chiyaasath
छियासठ
66
sarsath
सरसठ
67
uRsath
अड़सठ
68
unahattar
69
sattar
70
ikahattar
71
bahattar
72
tihattar
73
ikyaasii
81
chauhattar
74
pachahattar
75
bayaasii
82
chihattar
76
satahattar
77
tiraasii
83
uthahattar
अठहत्तर
78
assii
80
unyaasii
उन्नासी
79
chauraasii
84
puchaasii
85
chiyaasii
86
sattaasii
87
utthaasii
88
nawaasii
89
nabbe
90
ikyaanawe
91
baanawe
92
tiraanawe
93
chauraanawe
94
pachaanawe
95
chiyaanawe
96
sattaanawe
97
utthaanawe
98
ninyaanawe
99