Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Warm Acrid Release Exterior

C/P: Warm, Acrid, goes to Lu
C/C: Heat, Qi Xu, Yin Xu, dehydration, heavy blood loss
Ma Huang- Shi WC, Asthma
Gui Zhi- Xu WC, Tong Luo
Zi Su Ye- Middle Jiao
Fang Feng- Wind
Qiang huo-Upper body pain (cg Bl Du)
Gao Ben- Arthritis, vertex HA (cg Bl)
Xi Xin- Internal cold (cg Ht Kd)
Sheng Jiang-warm Lu St
Cong Bai-Early WC (cg Lu)
Xin Yin Hua- Sinuses
Cool Acrid Release Exterior

C/P:Cool, Acrid, goes to Lu
C/C:Cold, Yin Xu, Qi Xu, dehydration, excess sweat, heavy blood loss
Bo He- HEat, Head, Eyes, Throat
Chan Tui- Skin
Ju Hua-Lv Heat, Eyes
Niu Bang Zi- Sore throat
Sang Ye-Cough
Man Bing Zi- Eyes
Ge Gen-Stiff Neck
Sheng Ma-Prolapse
Expel Worms

C/C: Toxic
Bing Lang-Abdomen distention
Lei Wan
Shi Jun Zi
Aromatic Open Portals

C/P: Aromatic, Acrid, goes to Ht
C/C: Pregnancy
Shi Chang Pu- Phlegm misting the mind
Bing Pian
Niu Huang
She Xiang
Clear Heat Drain Fire

C/P: Cool/Cold, Bitter
C/C: Cold, Weak Sp/St
Shi Gao- Lu St
Zhi Zi- Damp heat, 3 Jiaos
Xia Ku Cao- Eyes
Zhi Mu-Yin Xu Heat
Jue Ming Zi-Eyes
Clear Heat, Cool Blood

C/P: Bitter, Cool
C/C: Cold, Weak Sp/St
Xuan Shen-Enrich Yin
Zi Cao- Skin Eruptions
Sheng Di Huang-Enrich Yin
Mu Dan Pi-Quicken blood, GYN/Trauma
Di Gu Pi-Xu Heat
Yin Chai Hu
Xi Jiao
Bai Wei
Clear Heat, Dry Damp

C/P: Bitter, Cold
C/C: Sp/St weakness
Huang Qin-Lu, Lv, GI
Huang bai-Lower Jiao
Ku Shen- Itching
Huang Liang-Ht, St, GI
Long Dong Cao-Lv, Gb
Hu Huang Lian
Qin Pi
Clear Heat, Resolve Toxins

C/P: Cool/Cold, Bitter
C/C: Cold patterns
Jin Yin Hua- Skin, Wind Heat
Da Qing Ye- Epidemics
Pu Gong Ying- Skin hardenings
She Gan-Phlegm
Lian Qiao- Skin, Wind Heat(cg Sj)
Ban Lan Gen- Throat
Yu Xing Cao- Green Phlegm
Bai Tou Weng-Red dysentary
Tu Fu Ling
De Lo San
Zi Hua Di Long
Bei Jian Cao
Ma Bo
Bai Xian Pi
Clear Heat, Resolve Summer Heat

C/C: Cold Patterns
Bai Bian Dou- Damp diarrhea
Qing hao- Xu Heat
Xi Gua
Downward Draining

C/P: Enter LI
C/C:after childbirth or blood loss, with Weak or older patients, any Xu pattern
Da Huang-Heat, Blood Stasis
Mang xiao- Hardness
Lu Hui- Liver Heat
Fan Xie

Yu Li Ren- Moving
Huo Ma Ren

Gan Sui
Drain Damp

C/P: Bland, cool/cold, goes to Bl
C/C: Yin Xu, insecurity of Kd Qi
Fu Ling- Fortify Sp, Calm Shen
Zhu Ling-Diuretic
Yi Yi Ren- Diarrhea, arthritis
Mu Tong- Ht Fire
Qu Mai- Hematuria
Che Qian Zi- Eyes
Jin Qian Cao- Stones
Yin Chen Hao-Jaundice
Hua Shi- Summer Heat
Dong Gua Ren-Pus
Dang Xin Cao- Ht Fire
Bei Xie-Prostitisis
Ze Xie- Kd Xu Fire
Fang Ji- Abdomen and Legs
Dispel Wind Damp

C/P: Acrid, Warm
C/C: Yin Xu, Blood Xu
Du Huo- Lower Body
Wei Ling Xian- Tong Luo
Mu Gua- Spasms
Wu Jia Pi- Sinews/Bones
Bai Hua She- Wind
Qin Jiao- Hot/ Cold
Cang Er Zi-Sinus
Xi Xian Cao
Luo Shi teng
Hai Tong Pi
Chou Wu Tong
Hu Gu
Transform Hot Phlegm

C/P: Cool/cold, acrid, Lu
Qian Hu- Wind Heat cough
Zhe Bei Mu-Shi Heat cough
Gua Luo ren- Moistening
Tian Shu Huang-Mental disturbances
Zhu Ru- Vomiting
Kun Bu-Nodules
Chuan Bei Mu- Yin Xu cough
Gua Luo Pi- Chest tightness
Tian Hua Fen-Thirst
Fu Hai Shi-Nodules
Hai Zao-Nodes
Zhu Li
Ze Qi
Transform Cold Phlegm

C/P: Warm, Acrid, Lu
C/C: Dryness, Yin Xu, Heat patterns
Ban Xia- DDD
Tian Nan Xing- Convulsions
Bai Jie Zi- Lumps
Bai Qian- Phlegm blocking D&D
Jie Geng- Throat (cg throat)
Bai Fu Zi
Zao Jiao
Stop Cough, Calm Wheeze

C/P: LU
C/C: Pregnancy
Xing Ren- all coughs
Kuan Dong Hua-cough
Pi Pa Ye- Heat cough, Heat vomit
Sang Bai Pi- Lu Heat, Diuretic
Ma Dou Ling-Lu Heat
Zi Wan- Phlegm cough
Zi Su Zi- Cold Phlegm
Bai Bu- Dry Cough
Ting Li Zi
Li Lu- Incompatible
Gua Di
Aromatic Transform Damp

C/P:Acrid, aromatic, warm, Sp
C/C: Pregnancy, Qi Xu, Yin Xu, caution w/ Dryness
Huo Xiang- Summer Heat
Huo Po- ARF
Bai Dou Kou- Warm Middle Jiao
Cang Zhu- Arthritis
Sha Ren-Qi stag in middle Jiao
Cao Guo
Pei Lian
Cao Dou Kou
Dispel Food Stagnation

C/P: Sweet, St/Sp
C/C: Sp/St Xu
Shan Zhu-blood Stagnation
Gu Ya- Starch Accumulation
Mai Ya-Starch Accumulation
Ji Nie Jin- Stones
Shen Qi- Diarrhea
Lai Fu Zi- Phlegm Cough
Regulate Qi

C/P: Acrid
C/C:Qi Xu, Pregnancy, Yin Xu, Lv Yang Rising
Chen Pi- DDT
Da Fu Pi-Big Ab
Mu Xiang-Diarrhea, Pain
Chuan Lian Zi- Pain
Qing Pi-Lv, Hypoch (cg Lv, Gb,Mj)
Zhi shi- Knock out Accumulation]
Xiang Fu- Lv Qi Stag, reg Menses
Shi Di- hiccoughs
Zhi Ke
Xie Bai
Chen Xiang
Fo Shou
Invigorate Blood

C/P: Acrid, Ht/Lv
C/C: Blood & Qi Xu, Pregnancy, caution w/ bleeding
Chuan Xiong- Move Qi, HA (cg Lv)
Tao Ren-Common
Yan Hu Suo- Pain
Jiang Huang- Ab pain
Mo Yao- Trauma, pain
Zhi Shao yao- Trauma, GYN
Wu Ling Zhi-gYN
E Zhu-Tumors
Jie Xue Teng-Supplement Blood
Dan Shen- Angina, calm Shen
Hong Hua- Common
Yu Jin-Lv Qi Depression
Huai Niu Xi-LB, Knees
Ru Xiang-Trauma, Pain
Yi Mu Cao-GYN
Wang Bu Liu Xing-GYN
San Leng- Tumors
Warm Interior, Expel Cold

C/P: Acrid, warm/hot, toxic, goes to the Kd/Sp
C/C:Any Heat pattern, Yin Xu, pregnancy
Fu Zi-Kd, arthritis (cg lower jiao)
Rou Gui-Kd (cg Kd)
Chuan Jiao-Middle Jiao
Gan Jiang-Sp, Lu
Wu Zhu Yu- Vomiting (cg Lv)
Gao Lian Jian-Middle Jiao
Ding Xiang
Hui Xiang
Tonify Qi

C/P: Sweet, neutral/warm, goes to Sp/Lu
C/C: Caution w/any Shi or EPI, Stagnation, obsessive food compulsion
Ren Shen-Shock, Lu, Sp
Dang Shen- Lu Sp
Huang Qi- Wei Qi, Prolapse
Shan Yao-Kd
Bai Zhu-Damp
Gan Cao- Harmony, Spasms
Da Zao-Ht, Harmony
Tai Zi Shen
Yi Tang
Ling Zhi
Tonify Blood

C/P:Sweet, warm, Ht, Lv
C/C:Dampness, caution w/any Shi pattern or EPI
Shu Di Huang- Kd Yin
Dang Gui- GYN, quicken Blood
Bai Shao-Soften, calm Lv
Ho Shou Wu- Jing, constipation
Go Qi Zi- Jing, eyes
Long Yan Rou-Ht
E Jiao- Bleeding
Sang Shen
Tonify Yang

C/P: sweet, warm, Kd/Lv
C/C:Caution w/any Shi pattern or EPI, any Heat, Yin Xu
Xu Duan- Sinews/bones
Tu Si Zi- Eyes
Ba Ji Tian- Sinews/bones
Du Zhong-LB, HTN
Yin Yang Huo- Impotence
Gou Ji-Sinews/bones
Rou Cong Rong-Constipation
Bu Gu Zhi-Diarrhea
Hu Tao Ren- Xu diarrhea
Suo Yang
Yi Zhi Ren
Ge Jie
Dong Chong Xia Cao
Lu Rong
Zi He Che
Xian Mao
Lu /jiao Jiao
Tonify Yin

C/P:Sweet, cool
C/C:Stagnation, Dampness, caution w/any Shi pattern or EPI
Mai Men Dong- Ht, Lu, St
Bei She Shen- Lu, St
Nu Zhen Zi-Lv, Kd
Tian Men Dong-Lu, Kd
Xi Yang Shen-Qi Xu
Yu Zhu- St
Gui Ben- Rising Lv Yang
Sang Ji Shen-Arthritis
Han Lian Cao-Lv, Kd
Luo Han Guo
Hu Ma Ren
Bei Mu Er
Stabilize and Bind

C/P:Sour, Astringing
C/C:Any EPI
Fu Xiao Mao-Sweat
Ma Huang Gen-Sweat
Shan Zhu Yu- Tonify Lv/Kd
Wu Wei Zi- Astringe 3 jiaos
Lian Zi-Calm Shen, diarrhea
Bai Guo-Asthma
Hai Piao Xiao-Urination
Jin Ying Zi
Fu Pen Zi
He Zi- Diarrhea
Rou Dou Kou-Diarrhea
Chi Shi Zi
Calm Shen with Heavy Settlers

C/P:Cool, goes to Lv
C/C:Yang Xu, Cold, Sp Qi Xu, toxic
Hu Po- Blood Stasis
Long Gu-Astringe Leakage
Mu Li-Astringe leakage, hardenings
Zhen Shu Mu- eyes
Ci Shi
Dai Zhe Zhi
Zhu Sha
Calm Shen, Nourish Heart

C/P: Sweet, goes to Ht
C/C:Caution with Damp
Suan Zao Ren- Sweat
Yuan Zhi- Phlegm misting the mind
Ye Jiao Teng- Arthritis-extremities
Bai Zi Ren- Moisten Intestines
He Huan Pi-Lv Qi Depression
Calm Lv, Extinguish Wind

C/P:Goes to LV
C/C:Toxic, Pregnancy, w/herbs that increase circulation
Tian Ma-HA
Di Long-Asthma, open channels
Bai Ji Li-Eyes
Gou Teng- HTN
Jiang Can- Phlegm
Shi Jue Ming-Eyes
Quan Xie
Ling yang Jiao
Wu Gong
External Application

C/C: Some irritation to sensitive skin
She Chuang Zi-Genital rashes
Ming Fan/Bai Fan-
Zhang Nao