Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aan
to, at
aanwijzen
to show, to point out
achter
behind
basis, de
basis
bij
to, with
bladzijde, de
page
boek, het
book
boos, boze
angry
bord, het
blackboard
dan
then
dank u wel
thank you (formal)
dat
that
de
the (masc. and fem.)
deur, de
door
dicht
closed, shut
dit
this
docent, de
teacher
elk(e)
every, each
goed(e)
good, well
goedemorgen
good morning
haar
her
hand, de
hand
het
the (neuter)
hier
here
hij
he
hied, de
hat
jongen, de
boy
kamer, de
room
keer
time
kind, het
child
kolom, de
column
letter, de
letter (of the alphabet)
maar
just
man, de
man
meisje, het
girl
meneer, de
mister, sir
mij
me (stressed form)
mijn
my
naam, de
name
naar
to
naast
next to
nee
no
niet
not
nog
another
nu
now
nummer, het
number
oefening, de
exercise
ook
also, too
op
on
open
open
pen, de
pen
plaatje, het
picture
postcode, de
postcode
raam, het
window
ritme, het
rhythm
roos, de
rose
schema, het
scheme, pattern
stoel, de
chair
tafel, de
table
tas, de
bag
tekst, de
text
telefoonnummer, het
telephone number
u
you
uit
out of, from
uw
you (formal)
voor
in front of, before
voorbeeld, het
example
vrouw, de
woman
ze
she (unstressed)
zij
she (stressed)
zin, de
sentence