Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Aia ke kumu i Honolulu.
The teacher is in Honolulu.
Aia ko‘u hale ma kēia alanui.
My house is on this street.
Aia ka haumāna me kona makuahine.
The student is with his mother.
Aia au ma ‘ane‘i.
I am here (at here).
Aia ka lū'au i kēia lā.
The lū'au is today (on this day).
Aia ‘o Kaleo ma kēlā hale.
Leo is at that house.
Aia ‘o ia me ‘oe.
She is with you.
Aia ‘o Hāna ma Maui.
Hāna is on Maui.
Aia ‘o Kaipo i ‘ō.
Kaipo is over there (at there).
Aia ‘o Kalei me a‘u.
Kalei is with me.
Aia ka hale o Kimo ma ke alanui o ko‘u hoa aloha.
Kimo's house (the house of Kimo) is on my friend's street (the street of my friend.)
Aia ka lū'au o kēlā keiki kāne ma kēlā lā i ka hale o ko‘u ‘anakala, e ke kumu.
That boy's lū‘au (the lū‘au of that boy) is on that day at my uncle's house (the house of my uncle), teacher.
Aia ‘o ia ma ke kula.

Aia ‘o ia ma kula = Kula.
He is at ( ) school.

He is in Kula (a place on Maui.)
Aia ‘o ia ma ka hale.

Aia 'o ia ma hale = Hale
He is at ( ) home.

He is at Hale (Is this Hale‘iwa?)
Pehea ‘oe, e ka makua kāne?

Pehea ‘oe, e makua kāne = Makuakäne?
How are you, ( ) father?

How are you, (Mr.) Makuakäne?
Aia ‘o Nani ma ‘ane‘i.
( ) Nani is ( ) here.
Aia ka lū‘au ma ‘ö.
The lū‘au is ( ) there.
Aia ‘o ia i ka lānai.
( ) He is on the lānai.
Aia au i ka hale kū‘ai,
e Keoni.
I'm at the store, ( ) Keoni.
E Nālani, aia i hea kou ka'a?
Nālani, where is your car?
Pehea 'oe, e Kaipo?
How are you, Kaipo?
E ke kumu, aia ko'u inoa i 'ane'i.
Teacher, my name is here.
E ke keikikāne, aia i hea kou 'anakala?
Son, where is your uncle?
Pehea 'oe, e ko'u hoa aloha?
How are you, my friend?
Aia 'o Keoni me wai?

Aia me wai 'o Keoni?
Keoni is with whom?

With whom, is Keoni?