Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
i`e
he lā`au e kuku `ia ai ka pa`ūpa`ū i ke au kahiko
iho
nā `āpana kapa ke`oke`o ma lalo ma ke ku`ina kapa
`ili
bark o ke kumu lā`au
uluna
ka mea palupalu e kau ai
ke po`o maa hiamoe `ana
hae
flag