Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/332

Click to flip

332 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
lesson 1 hanyu jiaocheng
yi1
one
kou3
mouth
hao3
good
wu3
five
bai2
white
ba4
eight
nv3
female,woman
ma3
horse
bu4
not
ni3
you
lesson 2 hanyu jiaocheng
mang2
busy
哥哥
ge1ge
elder brother
ma
(a modal particle)
弟弟
di4di
younger brother
hen3
very
妹妹
mei4mei
younger sister
汉语
han4yu3
Chinese Language,
nan2
difficult
tai4
too
爸爸
ba4ba
father
他 她
ta1
he she
nan2
man,male
妈妈
ma1ma
mother
lesson 3 hanyu jiaocheng
QING3
please
邮局
you2ju2
post office
jin4
come in, enter
明天
ming2tian3
tommorrow
de
(structural particle)
jian4
see
xin4
letter
liu4
six
谢谢
xie4 xie
thank
qi1
seven
qu4
go
jiu3
nine
银行
yin2hang2
bank
de
(a structural particle)
lesson 4 hanyu jiaocheng
今天
jin1tian1
today
这儿
zher4
here
星期
xing1qi1
week
tian1
day
wo3
I
昨天
zuo2tian1
yesterday
hui2
go back (to)
学校
xue2xiao4
school
再见
zai4jian4
goodbye
ji3
several
公园
gong1yuan2
park
er4
two
san1
three
si4
four
哪儿
nar3
where
那儿
nar4
there
lesson 5 hanyu jiaocheng
wang2
Wang
nin2
you(singular)
老师
lao3shi1
teacher
西班牙文
xi1ban1ya2wen2
Spanish
阿拉伯文
a1la1bo2wen2
arabic
zhe4
this
...wen2
written language
shi2
ten
中文
zhong1wen2
Chinese
英文
ying1wen2
english
发文
fa3wen2
French
什么
shen2me
what
日文
ri4wen2
Japanese
shu1
book
德文
de2wen2
German
shui2
who
俄文
e2wen2
Russion
na4
that
ri4
sun,day
杂志
za2zhi4
magazine
现在
xian4zai4
now
点 钟
dian3(zhong1)
o'clock
早上
zao3shang1
morning
哪国
na3guo1
which country
ren2
people
shui4(shei4)
who
lesson 6 hanyu jiaocheng
he1
drink
朋友
peng2you
friend
点儿
dian3 er
a little
你们
ni3men
you(plural)
咖啡
ka1fei1
coffee
欢迎
huan1ying2
welcome
cha2
tea
zuo4
sit
ba
(a modal particle)
麦克
mai4ke4
Mike
马丽
ma3li4
Mary
lesson 7 hanyu jiaocheng
na3
which
名字
ming2zi
name
请问
qing3wen4
excuse me
贵姓
gui4xing4
May I know your name?
xing4
name,family name
guo2
Country, nationality
jiao4
call name
学习
xue2xi2
study, major
xue2
study, learn
汉字
han4zi4
chinese characters
中国
zhong1guo2
美国
mei3guo2
法国
fa3guo2
英国
ying1guo2
德国
de2guo2
日本国
ri4ben3guo2
Japan
发音
fa1yin1
pronunciation
张东
zhang1dong1
Zhang Dong
lesson 8 hanyu jiaocheng
wan3(measure word)
bowl/cup
bei4
cup/glass
ping2
jug,pitcher,vase,jar,bottle
中午
zhong1wu3
noon
鸡蛋
ji1dan4
egg
chi1
eat
tang1
soup
fan4
meal
啤酒
pi2jiu3
beer
食堂
shi2tang2
dining hall
xie1
some
馒头
man2tou
steamed bun
这些
zhe4xie1
these
米饭
mi3fan4
steamed rice
那些
na4xie1
those
mi3
rice
饺子
jiao3zi
dumpling
yao4
want,desire
包子
bao1zi
baozi
ge4
(a quantifier)
面条
mian4tiao2
noodles
侉子
kua4zi
chopsticks
词典
ci4dian3
dictionary
手机
shou3ji1
cell phone
san3
umbrella
汽车
qi4che1
car
电视
dian4shi4
television
录音机
lu4yin1ji1
radio/cassette player
电脑
dian4nao3
desktop computer
lesson 9 hanyu jiaocheng
mai3
buy
jiao3
money unit
香蕉
xiang1jiao1
banana
苹果
ping2guo3
apple
fen1
money
葡萄
pu2tao
grape
qian2
money
liang3
two
li2
pear
jin1
(1/2 kg.)
橘子
ju2zi
orange
tao2
peach
gui4
expensive
hai2
also,in addition
草莓
cao3mei2
strawberry
多少
duo1shao
how much, how many
duo1
many,much more
shao3
few, little, less
别的
bie2de
other
公斤
gong1jin1
1 kilogram
kuai4
unit of money
一共
yi2gong4
altogether
gei3
give
太贵了
tai4gui4le
too expensive
豆角儿
dou4jiaor3
greenbeans
葱头
cong1tou2
radish
菜花儿
cai4huar1
cauliflower
茄子
qie2zi
eggplant
西红柿
xi1hong2shi4
tomato
芹菜
qin2cai4
bok toy
土豆
tu3dou4
potato
换瓜
huan2 gua
zucchinni
lesson 10 hanyu jiaocheng
下午
xia4wu3
afternoon
上午
shang4wu3
morning
图书馆
tu2shu1guan3
library
yao4
want to
小姐
xiao3jie3
miss
huan4
change,exchange
美元
mei3yuan2
US dollar
港币
gang3bi4
Hong Kong dollar
日元
ri4yuan2
Japanese Yen
英镑
ying1bang4
Pound Sterling
马克
ma3ke4
Deutschmark
法郎
fa3lang2
franc
欧元
ou1yuan2
EURO
营业员
ying2ye4yuan2
shop employee
bai3
hundred
qian1
thousand
wan4
ten thousand
人民币
ren2min2bi4
chinese yuan
人民币
ren2min2
people
deng3
wait
一会儿
yi2huir4
a little while
先生
xian1sheng
Mr. Sir
shu3
count
dui4
right, correct
le
(a modal particle)
不客气
bu2ke3qi
You're welcome
客气
ke3qi
polite
lesson 11 hanyu jiaocheng
wen4
ask
职员
zhi2yuan2
office worker
办公室
ban4gong1shi4
office
办公
ban4gong1
work(in an office)
zhao3
look for
zai4
be in
jia1
home (measure word)
ne
(a modal particle)
zhu4
live
lou2
building
men2
door, gate
hao4
number
知道
zhi1dao4
know
电话
dian4hua4
telephone
dian4
electricity
hua4
word,talk, speech
号码
hao4ma3
number
ling2
zero
山本 幸子
shan1ben3 xing4xi3
Yoshiko Yamamoto
lesson 12 hanyu jiaocheng
好久
hao3jiu3
for a long time
身体
shen1ti3
health
他们
ta1men
they,them
dou1
all
东西
dong1xi
thing
铅笔
qian1bi3
pencil
售货员
shou4huo4yuan2
shop assistant
zhi1
(quantifier for wood or flowers)
zhi1
(measure word for writing instruments)
zai4
again
lai2
come, buy, do
本子
ben3zi
notebook
信封
xin2feng1
envelope
lesson 13 hanyu jiaocheng
留学生
liu2xue2sheng1
overseas student
ye3
also, too
对不起
dui4 bu qi3
I am sorry, sorry
没关系
mei2 guan1xi
it's nothing
he2
and
我们
wo3men
we, us
他们
ta1men
they,them male
她们
ta1men
they, them female
lia3
two
学生
xue2sheng
student
秘书
mi4shu1
secretary
gei3
for, to
介绍
jie4 shao4
introduce
xian1
first
一 下儿
yi2xiar4
once, all at once (a verbal measure word)
wei4
(a quantifier for a person)
教授
jiao4shou4
professor
校长
xiao4zhang3
president, principle
意大利
yi4da4li4
Italy
加拿大
jia4na2da4
Canada
泰国
tai4guo2
Thailand
埃德华
Ai4de2hua2
Edward
罗兰
Luo2lan2
Roland
Ma3
Ma a surname
大夫
dai4fu
doctor
护士
hu4shi
nurse
经理
jing1li3
manager
律师
lu4shi1
lawyer
演员
yan3yuan2
actor, actress, attendant
司机
si1ji1
driver
服务员
fu2wu4yuan2
waiter, waitress
记者
ji4zhe3
reporter
警察
jing3cha2
police, policeman
工程诗
gong1chen2shi1
engineer
lesson 14 Hanyu Jiaocheng
语言
yu3yan2
language
文化
wen2hua4
culture
大学
da4xue2
university
觉得
jue2de
feel, think
语法
yu3fa3
grammar
xin1
new
同学
tong2xue2
classmate, schoolmate
同屋
tong2wu1
roomate
zai4
at, in or on(a place)
ban1
class
ting1
listen
shuo1
say,speak
比较
bi3jiao4
comparatively
容易
rong4yi2
easy
du2
read
xie3
write
北京
bei3jing1
Beijing
lin2
surname
文学
wen2xue2
literature
历史
li4shi3
history
法律
fa3lv4
law
经济
jing1ji4
economics
外语
wai4yu3
foreign language
认识
ren4shi
know
jiu4
old(as opposed to new)
lao3
old
lesson 15 Hanyu Jiaocheng
you3
have, there be
箱子
xian1zi
box, case, trunk
zhong4
heavy
qing1
light
jiu4
old, used
hei1
black
yao4
medicine
中药
zhong1yao4
Chinese Medicine
西药
xi1yao4
Western medicine
词典
ci2dian3
dictionary
jiu3
wine
li3
in, inside
日用品
ri4yong4pin3
daily necessities
jian4
article(a quantifier)
衣服
yi1fu
clothes
ba3
(a quantifier for tools, umbrellas, etc.)
san3
umbrella
ping2
bottle(measure word)
香水
xiang1shuir3
perfume
ben3
copy(a measure word)
he2
box(a measure word)
磁带
ci2dai4
tape
bao1
bag
毛衣
mao2yi1
woolen sweater
圆珠笔
yuan2zhu1bi3
ball pen
报纸
bao4zhi3
newspaper
地图
di4tu2
map
hong2
red
huang2
yellow