• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
δίδωμι
dať, darovať, odovzdať
ὅπως
(adv.) ako
ἐξαιρέω
(1) vybrať, vylúpnuť, (2) oslobodiť, zachrániť, vyvoliť
ἐνίστημι
(1) byť prítomný, (2) nastávať, blížiť sa
θέλημα
vôľa
θαυμάζω
diviť sa, udivovať sa, obdivovať
ταχέως
rýchlo, skoro, najskôr
μετατίθημι
(1) preniesť, presunúť, (2) odvrátiť, odpadnúť
καλέω
volať, nazvať, pomenovať, povolať
ἄλλος
iný, druhý, ďalší
ταράσσω
(1) rozhýbať, rozvíriť, (2) vyľakať, popliesť, vydesiť
θέλω
chcieť, žiadať, tvrdiť, rozhodnúť sa
μεταστρέφω
premeniť, prekrútiť, zmeniť sa
ἀνάθεμα
prekliatie, kliatba
προλέγω
predpovedať
ἄρτι
teraz, práve teraz
πάλιν
opäť, znova
πείθω
presvedčiť
ἀρέσκω
snažiť sa zapáčiť, myslieť na seba
ἔτι
už, predsa, ešte
γνωρίζω
oznámiť, zdeliť, (2) vedieť, poznať