Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ladkfjdj
ldsdf
kklsdf
djsfl
daflsdj
ldjflds
asdjfd
sdljflad
ldsjfl
dajfdls
asdjfld
asdjfldsj
sdkjfald
dksjfalkdj
asdkjfl
asdkjfd
ldjf
djfs
dljfl
ldsjf
ldkjfsl
dlkajfs
dskjf
dlskfj
dskfj
dskjfa
dlskj
lksdj
laksjd
alskj
sldkfj
sdlkjf
sdkf
dslk
sdlkjf
dslkf
sldkj
sdlkjf
dlskjf
lsakjd
dskjf
sldkjf
sdlkjf
sdlkj
qs