Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ren Shen (Ginseng)
Bai Zhu (white atractylodes)
Fu Ling (Poria)
Gan Cao (Licorice)
Si Jun Zi Tang
4 Gentlemen
Ren Shen (Ginseng)
Mai Men Dong (Ophiopogon)
Wu Wei Zi (Schizandra)
Sheng Mai San
Powder to Activate the
Vascular System
Di Huang (prepared Rehmannia)
Dang Gui (Chinese Angelica)
Chuan Xiong (Ligusticum)
Bai Shao Yao (White Peony)
Si Wu Tang
4 ingredient Decoction
Huang Qi (Astragulus)
Dang Gui (Chinese Angelica)
Dang Gui Bu Xue Tang
Blood Tonifying Decoction
with Chinese Angelica
Han Lian Cao (Eclipta)
Nu Zhen Zi (Ligustrum)
Er Zhi Wan
2 Ultimate Pill
Chuan Lian Zi (Melia)
Yan Hu Suo (Corydalis)
Jin Ling Zi
Melian Toosandan Powder
Chai Hu (Bupleurum)
Zhi Shi (Immature Bitter Orange)
Bai Shao Yao (White Peony)
Gan Cao (Licorice)
Si Ni Tang
Powder for Relieving
Depression with Cold Limbs
Bai Zhu (White Atractylodes)
Bai Shao Yao (White Peony)
Chen Pi (Citrus Peel)
Fang Feng (Ledebouriella)
Tong Xie Yao Fang
Bai Zhu Shao Yao San
Powder of White Atractylodes
& White Peony for Diarrhea
with Abdominal Pain
Xuan Shen (Scrophularia)
Mai Men Dong (Ophiopogon)
Sheng Di Huang (raw Rehmannia)
Zeng Ye Tang
Decoction to Increase Body Fluids
Sheng Di Huang (raw Rehmannia)
Fu Ling (Hoelen)
Ren Shen (Ginseng)
Feng Mi (Honey)
Qong Yu Gou
Yin Chen Hao (Capillaris)
Zhi Zi (Gardenia Fruit)
Da Huang (Rhubarb)
Yin Chen Hao Tang
Decoction of Capillaris
Huang Bai (Phellodendron)
Cang Zhu (Atractylodes)
Er Miao San
Powder of 2
Effective Ingredients
Cang Zhu (dark Atractylodes)
Chuan Niu Xi (Cyathula)
Huang Bai (Phellodendron)
San Miao San
3 Marvel Powder
Bi Xie (Hypoglauca Yam)
Yi Zhi Ren (Black Cardomen)
Wu Yao (Lindera)
Shi Chang Pu (Acourus)
Bi Xie Fen Qing Yin
Tokora Combo
Ren Shen (Ginseng)
Bai Zhu (White Atractylodes)
Gan Jiang (dry Ginger)
Zhi Gan Cao (baked Licorice)
Li Zhong Wan
Ren Shen Tang
Decoction to Regulate
the Spleen & Stomach
Wu Zhu Yu (Evodia)
Ren Shen (Ginseng)
Sheng Jiang (fresh Ginger)
Da Zao (Jujube)
Wu Zhu Yu Tang
Decoction of Evodia
Hua Jiao (Zanthoxylum)
Gan Jaing (dry Ginger)
Ren Shen (Ginseng)
Yi Tang (Maltose)
Da Jian Zhong Tang
Major Decoction for Restoring
the Normal Function of the
Middle Jiao
Fu Zi (Aconite)
Gan Jiang (dry Ginger)
Zhi Gan Cao (baked Licorice)
Si Ni Tang
Decoction for Treating Vital
Prostration with Cold Limbs
Fu Zi (Aconite)
Gan Jiang (dry Ginger)
Zhi Gan Cao (baked Licorice)
Tong Mai Si Ni Tang
Licorice-Aconite Ginger Pulse Tea
Fu Zi (Aconite)
Gan Jiang (dry Ginger)
Zhi Gan Cao (baked Licorice)
Rou Gui (Cinnamon Bark)
Tong Mai Si Ni Tang + Rou Gui
Licorice-Aconite
Ginger Pulse Tea + Rou Gui
Ren Shen (Ginseng)
Pao Fu Zi (baked Aconite)
Shen Fu Tang
Decoction of
Ginseng & Aconite