Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cut
cắt
corte
chop
chổ nứt da
pique
slice
lát
rebanada
grate
cái rây
ralle
peel
lột da
mondar
stir
khuấy
revuelva
beat
phách
bata
saute
xào
moverlo
pour
derramar
carve
cắt
cortar en slice
combine___ and
combine___ y
kết hợp ___ và
mix___ and
mezcle___ y
trộn _ và
cook
cocine
nấu ăn
bake
boil
hierva
sôi lên
broil
a la parrilla
đồ nướng
fry
fria
chiên
steam
al vapor
hơi nước
scramble
revuelva
tranh giành
barbecue grill
a la parrilla
nướng
stir-fry
sofria
xào
microwave
cocine en el microondas
máy hâm nóng
fill with
điền vào với
llene__ con
add to
thêm vào
anada__ a
put in
đưa vào
ponga___ en