Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/95

Click to flip

95 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
an faoiseamh
relief/reprieve/reassurance
ní miste liom
I don't mind
A áille is a bhí sí ní raibh ciall ar bith aici
Despite her beauty she wasn't too smart
an mhancántacht
honesty
ag tnúth le
long for, desire, yearn for
íogair
sensitive, delicate
an aíocht (ns), na haíochta(gs)
hospitality
is miste
it matters
Is minicí ná a mhalairt go ...
It's more often than not that ...
an tsocheolaíocht
sociology
teastas báis/breithe/pósta
death/birth/marriage certificate
rud a dhéanamh le fonn
to relish
rud a thabhairt le fios
to inform
an srianadh (au), an tsrianta (gu), na sriantaí (ai), na sriantaí (gi)
restriction (trade)
an sceach (ns), na sceiche (gs), na sceacha ( np), na sceach (gp )
hawthorn
de réir suirbhé a rinneadh le gairid,
according to a recent survey,
báúil
sympathetic
i nganfhios dó
without his knowledge
an fhóirithint
relief, help
an mhargaíocht
Marketing
duine íogair
touchy person
Ag dul leis na fíricí sin, ....
Sticking to those facts, ...
bhí me ag fanacht i dteach aíochta ar an gCeathrú Rua
guest house
níor mhiste geall beag a sheansáil air
it'd be worth [wouldn't matter] chancing a small bet on him
ar mhiste duit teacht amárach
would it be OK for you to come tomorrow
i sochai ina a bhfuil se de riachtanas go...
in a society in which it is necessary to ...
ní chuige sin atá mé
I'm not referring to that
an síscéal
fairytale
níl a fhios agam dubh bán nó riabhach cá ndeachaidh siad
I haven't the faintest idea where they went
cibé cén leigheas a thug an dochtúir dó, ó sin ní ba mhó, fuair sé faoiseamh
Whatever medicine the doctor gave him, from then on he got relief
cur i gcéill
make-believe, pretence
míchruinn
inacurrate
an tuile (ns), na tuile (gs), na tuilte (np), na dtuilte (gp)
torrent, flood, flow
an Téalainn (ns), na Téalainne (gs)
Thailand
níl ann ach sceach i mbéal bearna
it's only a stopgap measure
a hawthorn bush in the mouth of the gap
tá sé le ciall
it stands to reason
an fios, an fheasa [gen]
information, knowledge
macánta
decent, honest
an léargas
insight, visibility
an maisiúchán
decoration, adornment/ illustration
faoiseamh a thabhairt do dhuine ó...
to relieve someone from ...
an teastas
certificate, diploma/[job]reference
an bád bán
immigrant ship
cá bhfios dhuit
how do you know?
an comórtas
competition
ní nach ionadh
no wonder
Le linn labhartha dom......
While I was speaking
ag Dia atá a fhios cén uair a bheas sí ar ais
God only knows when she'll be back
cuid an riachtanais
the bare necessities
tá siad san Iodáil anois go bhfios dom
They're in Italy now, as far as I know
an chonspóid
controversy, argument
an chonstaic, -í
impediment, obstacle
an teastáil (ns), na teastála (gs), na teastáileacha (np), na dteastáileacha (gp)
Necessity
an fhaoistin
confession
an dúshlán
challenge
an riachtanas
necessity, requirement
an ceantar máguaird
the surrounding district
an sop
wisp, blade [of grass]
Is é Kauto Starr (4/7) an ceann atá le bualadh
the one to beat
beidh ceithre fhoireann san iomaíocht, ceann as gach cúige
there will be four teams in contention, one from each province
duilleogach
leafy [adj]
is sop in áit na scuaibe atá ann
half-measures
srianú
to limit, restrict, forbear
None
Ó thaobh na bhfíricí de, ...
according to those facts, ....
None
an srian (au), an tsréin (gu), na srianta (ai), na srianta (gi)
rein, restraint
None
bíodh geall air go ...
I bet that ...
Moltar dhuit do rogha a shrianú go dtí na céad trí nó ceithre chapall sa bpraghsáil
you should limit your choice to ...
an tsochaí
society, community
an coisí
infantryman/pedestrian/pedastal
an fear dar mhiste é
the man to whom it mattered
leochaileach
tender, delicate, frail, susceptible, sensitive
puiteach
mud
an agóid
protest
ar mhiste dom fiafraí...
might I enquire ...
an lobhar
leper
faoistin a dhéanamh i rud
to confess something
ní raibh a fhios acu cad a bhí ar cois
they didn't know what was going on
ní raibh mórán céille leis an obair a bhí air
there wasn't much sense to what he was at
an tionónta
tennant
meánaicmeach
middle-class [adj]
… agus fonn spóirt air
… and in the mood for fun
an iomaíocht
competition, rivalry
Tá mé ag tnúth le lá Nollag
I'm looking forward to Christmas day
faoiseamh a fháil ó...
to get relief from...
an fhíric (ns), na fírice (gs), na fíricí (np), na bhfíricí (gp)
fact
grinn (ns), grinn (gm), grinne (gf), grinne (np) níos/is grinne
keen, accurate, clear
máguaird
about, surrounding [adv]
ceist íogair
delicate question
ní maith liom é ach chomh beag
I don't like it either
fios a chur ar an dochtúir
to call the doctor
Baile na Lobhar
Leopardstown[?]
in am an riachtanais
in time of need
an phisreog
superstitious practice/ charm, spell
dul san iomaíocht i dtoghchán
to stand for election
maítear
it is claimed