Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rook
de
rug
de
safe
de
schaar
de
schakelaar
de
schoondochter
de
schoonzoon
de
schoorsteen
de
schouder
de
schrijfmachine
de
secretaresse
de
sinaasappel
de
sjaal
de
slaapkamer
de
sleutel
de
snor
de
sofa
de
spiegel
de
stad
de
steen
de
kleingeld
het
kopiermachine
de
uurwerk
het
ontvangst
de
look
de, het