Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kinderkamer
de
kleindochter
de
klok
de
koelkast
de
koffiekan
de
koffiemachine
de
kop
de
krant
de
kus
de
kussen
de
lade
de
ladekast
de
lamp
de
landkaart
de
map
de
snoepje
het
station
het
strijkijzer
het
stuk
het
stuur
het
tafelje
het
tafelkleed
het
tapijt
het
tegengestelde
het
tijdschrift
het