Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hond
de
jas
de
jongen
de
kaars
de
kaas
de
plusteken
het
postkantoor
het
potlood
het
prikbord
het
restaurant
het
scherm
het
schilderij
het
schip
het
schoteltje
het
schrift
het
kalender
de
kan
de
kandelaar
de
kapstok
de
kast
de
keel
de
kelder
de
cellar
de
kerk
de
keuken
de