Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
douchegel
de
eetkamer
de
fax
de
fiets
de
oog
het
fietser
de
fles
de
garage
de
gitaar
de
papier
het
park
het
gom
de
gordel
de
grootouders
de
GSM
de
hal
de
gang
de
hals
de
halsketting
de
plafond
het
plusteken
het
handtas
de
handtekening
de
hoed
de
hoek
de