Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
het kopje
(-s)
de sofa(-'s)
the sofa
de zetel
(-s)
de jas
(-sen)
het deelteken
the sign
het gelijkheidsteken
the equal sign
het plusteken
the plus sign
het minteken
the minus sign
het maalteken
the multiplication sign
het schoteltje
a small dish (food)
het bord
(-en)
the plate
the blackboard
de pan
`
de brief(brieven)
the letter
de citroen
de fles
het ontbijt
the breakfast
de blauw/wit druiven (sing. de druif)
de appel
het voorbeeld
bij voorbeeld
the example
for example
de kop
het snoepje
the candy
het stuk
de kapstok
the coat hanger
de bonen
the green beans