Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
eraan toegaan
xxx
Hij ging er hard aan toe: it was very tough.
Het ging er rustig aan toe: it was very peaceful.
eraantoe zijn
xxx
Hij was eraantoe: he was finally ready.
erboven uitsteken
to stand out
De besten steken er altijd boven uit.
erbovenop komen
to make it (from a general situation - ex: depression)
ik denk niet dat hij er nog bovenop komt.
erdoorheen slaan
to make it (problems/issues to overcome)
Ik geloof dat hij er zich wel doorheen slaat.
ernaartoe gaan
y aller
eronderuit kunnen
to get out of something (pbl)
Hij kon er echt niet meer onderuit: he couldn't get out of it.
eropaan kunnen
xxx
Ik moest beloven dat hij eropaan kon:I had to believe that he could go through with it.
erop afgaan
(to a place or group)
xxx
Ik zag hoe hij erop afging: i saw how he rushed there.
eropuit zijn
xxx
Hij is eropuit haar te kleineren: he is set on making her feel small.
erover inzitten
to worry about something
Je moet er niet zo over inzitten: you don't have to worry about it.
eroverheen komen
xxx
Het zal jaren duren voor hij eroverheen komt.
ertegenaan gaan
xxx
Ga er nu maar flink tegenaan!: Allez! Vas-y! Get started!
ertegen ingaan
(contradict)
xxx
De opositie probeerde tevergeefs ertegen in te gaan
ertegen opzien
avoir peur d'entreprendre qqchose
Hij zal er ongetwijfeld tegen opzien.
ervan afbrengen
to change mind
Ze konden hem er maar niet van afbrengen
eruit gooien
xxx
Ze hebben hem eruit gegooid: they have excluded him (kicked him out).
eruitzien
xxx
Hi is niet zo dom als hij eruitziet.
ervan afhangen
to depend on
Het hangt ervan af of de wind gaat liggen: it depends if the wind calms down.
ervoor uitkomen
to come out about a truth - to admit a truth
Als hij ervoor uitkomt, ....