Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ability
(i) yetenek
able
(s) güçlü,yetenekli

(f) -ebilmek,-abilmek
about
(z) hakkında

(z) aşağı yukarı, yaklaşık
absolutely
(z) tümüyle, kesinlikle
accept
(f) kabul etmek
accident
(i) kaza

tesadüfen, kazara
achieve
(f) başarmak, yapmak
across
(e) bir yanından öteki yanına

(e) karşısında
act
(f) hareket etmek, davranmak

(f) rol yapmak
action
(i) hareket iş
activity
(i) etkinlik
actually
(z) gerçekten, aslında
add
(f) ilave etmek,eklemek

(f) toplamak
address
(i) adres
adjective
(i) sıfat(dilbilgisinde)
advantage
(i) avantaj, yarar
aerial
(i) anten
aeroplane
(i) uçak
affect
(f) etkilemek
afraid
(s) korkmak, -den kormak
after
(e) sonra, -den sonra
afternoon
(i) öğleden sonra
again
(z) tekrar, yine
against
(e) karşı
He threw the ball against the wall
"Topu duvara karşı fırlattı"
age
(i) yaş
ago
(z) önce
agree
(f) aynı fikirde olmak, katılmak
agreement
(i) sözleşme, anlaşma
air
(i) hava
air-conditioner
(i) klima
airhostess
(i) hostes
airlane
(i) havayolu
airplane
(i) uçak
alike
(s) aynı, benzer
Those two bicycles look alike

Şu iki bisiklet benzer körünüyorlar.
alive
(s) canlı,hareketli
all
(e) bütün,tüm,hepsi
all right
(s) bir şey olmamış, iyi

(s) fena değil, idare eder

(s) peki,tamam,olur
allow
(f) izin vermek
almost
(z) hemen hemen, neredeyse
alone
(z,s) tek başına,yalnız
along
(z) boyunca
aloud
(z) yükses sesle
alphabet
(i) alfabe
alreadey
(z) şimdiden, çoktan, zaten
also
(z) de,da,bir de, ayrıca
although
(b) -dığı halde, -e karşın
always
(z) daima, hep
a.m.
(i) geceyarısından öğlene kadar olan zaman
amateur
(i) amatör
among
(e) aralarında, arasında
amount
(i) miktar
angry
(s) kızgın
animal
(i) hayvan
another
(s) başka

bir ... daha
answer
(f) cevap vermek, yanıtlamak

(i) cevap
ant
(i) karınca
any
(z) hiç
anybody
(z) kimse, biri, hiçkimse
anyone
(z) kimse, biri, hiçkimse
anything
(z) (hiç)bir şey
anyway
(z) neyse, yine de
anywhere
(z) (hiç)bir yere, (hiç)bir yerde
appear
(f) gibi görünmek

ortaya çıkmak, görünmek
appetite
(i) iştah
apple
(i) elma
application
(i) başvuru
apply
(f) başvurmak
appointment
(i) randevu
appropriate
(s) uygun
apricot
(i) kayısı
april
(i) nisan
argue
(f) tartışmak
argument
(i) tartışma

kanıt, delil
arm
(i) kol
armchair
(i) koltuk
army
(i) ordu
around
(e) etrafında, çevresinde
ashtray
(i) kül tablası
ask
(f) sormak
aspirin
(i) aspirin
assume
(f) sanmak, farzetmek
astronaut
(i) astronot, uzay adamı
athlete
(i) atlet
atlas
(i) atlas
attention
(i) dikkat, ilgi
attitude
(i) tutum
august
(i) ağustos
aunt
(i) hala, teyze, yenge
authority
(i) otorite, yetkili
automobile
(i) otomobil, isim
autumn
(i) sonbahar, güz
available
(s) mevcut, hazır, müsait
average
(i) ortalama
awake
(f) uyanık
away
(z) uzağa, uzakta

başka yerde, yok
axe
(i) balta