Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ICHI, ITSU, hito(tsu)

-one
NI, futa(tsu)

-two
SAN, mit(tsu)

-three
JIN, NIN, hito

-person
NICHI, JITSU, hi

-day, sun

[-ka suffix for counting days]
SHI, yot(tsu), yo(tsu), yo-, yon-

-four
GO, itsu(tsu), itsu-

-five
ROKU, mut(tsu), mu(tsu)

-six
SHICHI, nana(tsu), nana-

-seven
HACHI, HATSU, yat(tsu), ya(tsu)

-eight
KYU, KU, kokono(tsu), kokono-