Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/164

Click to flip

164 Cards in this Set

 • Front
 • Back
peann
pen
peann luaidhe
pencil
doras
door
sin
that
seo
this
mála
bag
glantóir
duster
clár dubh
blackboard
crinlín
desk
fear
man
stól
stool
is
[copula]
súil (f.)
eye
gruaig (f.)
hair
lámh (f.)
hand
cailc (f.)
chalk
cos (f.)
foot
fuinneog (f.)
window
cathaoir (f.)
chair
glúin (f.)
knee
cluas (f.)
ear
is ea
yes
ní hea
no
ach
but
an
the
gúna
dress
bearád
cap
hata
hat
clog
clock
teach
house
gasúr
(small) boy
leabhar
book
bosca
box
balla
wall
pláta
plate
is
no, not
níl
is not
an bhfuil
is?
nach bhfuil
is not?
ceacht
lesson
aon
one
two
trí
three
ceathair
four
cúig
five
bróg (f.)
shoe
bó (f.)
cow
lacha (f.)
duck
girseach (f.)
young girl
cearc (f.)
hen
caora (f.)
sheep
bean (f.)
woman
casóg (f.)
jacket
páirc (f.)
field
cistin (f.)
kitchen
cad?
what?
cé?
who?
ar
on
ag
at
sa
in the
le; leis an
with; with the
faoin
under the
éan
bird
uan
lamb
úll
apple
madra
dog
cat
cat
crann
tree
arán
bread
im
butter
urlár
floor
agus
and
cá bhfuil?
where is?
mé; mise
I
tú; tusa
thou
sé; seisean
he
sí; sise
she
muid; muidne
we
táimid; táimidne
we are
sibh; sibhse
you (pl.)
siad; siadsan
they
maith
good
tinn
sick, ill, sore
dalba
bold, naughty
lag
weak
fuar
cold
te
warm, hot
óg
young
aosta
old (person)
sa bhaile
at home
cad é mar?
how?
mar
as, because
go maith
well
go measartha
fairly well
go breá
fine
láidir
strong
six
ard
high
scoil (f.)
school
ar scoil
at school
seacht
seven
salach
dirty
dubh
black
tábla
table
báisín
baisin
pictiúr
picture
scian (f.)
knife
spúnóg (f.)
spoon
forc
fork
tae
tea
taephota
teapot
sásar
saucer
citeal
kettle
drisiúr
dresser
cupán
cup
tine (f)
fire
bán
white
dorcha
dark
eile
another
fosta
also, too
uisce
water
glan
clean
beag
small
mór
big
ocht
eight
naoi
nine
deich
ten
mo [+lenition]
my
do [+ lenition]
thy
a [+ lenition]
his
a [+ h before vowels]
her
ár [+ eclipsis; + n- before vowels]
our
bhur [+eclipsis; + n- before vowels]
your (pl.)
a [+ eclipsis; + n- before vowels]
their
athair
father
máthair (f.)
mother
aghaidh (f.)
face
ceann
head
máistir
master
máistreás (f.)
mistress
mac
son
iníon (f.)
daughter
rothar
bicycle
bealach
way
bealach mór
road
capall
horse
deirfiúr (f.)
sister
deartháir
brother
trom
heavy
geal
bright
dearg
red
ciúin
quiet
glic
cute
cliste
clever
leaba (f.)
bed
cathair (f.)
city
an tuath (f.)
the country
faoin tuath
in the country
teach eile
another house
an teach eile
the other house
anois
now
anseo
here
ansin
there