Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/191

Click to flip

191 Cards in this Set

 • Front
 • Back
melior, melius
better
optimus, a, um
best
peior, peius
worse
pessimus, a, um
worst
maior, maius
greater
plus, plura
more
plurimus, a, um
most
propior, propius
nearer
superior, superius
higher
ulterior, ulterius
farther
infimus, a, um
lowest
intimus, a, um
inmost
natu
by birth
prope
nearly, almost
preposition + accusative
near
celeriter
freelly
similiter
freely
valide
strongly
celerius
more swiftly
liberius
more freely
peius
worse
cotidie
daily
deinde
then, next
eo (adverb)
there
huc (adverb)
here
illuc (adverb)
there
nondum
not yet
numquam
never
paene
almost
quo
where to?
simul
at the same time
statim
at once
tandem
finally
simul atque
at the same time as
postquam
after
ut
how, as, when, since
ipse, ipsa, ipsum
himself, herself, itself
idem, eadem, idem
the same (as)
subsidium, i n
support
alienus, a, um
another's
quisque
each one
unde
whence
undique
from everywhere
claudo, claudere, clausi, clausum
close
cresco, crescere, crevi, cretum
increase, grow
desisto, desistere, destiti, destitum
stop
dubito, are, avi, atum
doubt
frango, ere, fregi, fractum
break
instruo, ere, instruxi, instructum
pile up
iungo, iungere, iunxi, iunctum
join
lavo, lavare, lavi, lautum
wash
ludo, ludere, lusi, lusum
play
premo, premere, pressi, pressum
press, crush, overpower
probo, are, avi, atum
prove, approve
recipio, ere, recepi, receptum
accept
remitto, remittere, remisi, remisssum
send back
removeo, removere, removi, remotum
remove
valeo, valere, valui, valitum
be well
accedo, accedere, accessi, accessum
approach
cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum
learn, find out
credo, credere, credidi, creditum
believe
existimo, are, avi, atum
suppose
intellego, intellegere, intellexi, intellctum
understand
iudico, are, avi, atum
judge
lego, legere, legi, lectum
choose
nego, are, avi, atum
deny
nescio, nescire, nescivi, nescitum
not know
obtineo, obtinere, obtinui, obtentum
hold (against opposition) we held the front lines
pertineo, pertinere, pertinui, ____
pertain
puto, are, avi, atum
think
scio, scire, scivi, scitum
know
sentio, sentire, sensi, sensum
feel
spero, are, avi, atum
hope
apud
among
circum
around
praeter
beyond
collis, collis m
hill
cupiditas, cupiditatis f
greed
liberi, orum
children
mora, ae f
delay
negotium, i n
trouble
turris, turris f
tower
ventus, i
wind
adduco, adducere, adduxi, adductum
lead to
circumvenio, circumvenire, circumveni, circumventum
surround
commoveo, commovere, commovi, commotum
upset, alarm
compleo, complere, complevi, completum
complete
conspicio, conspicire, conspexi, conspectum
look at closely
deficio, deficire, defeci, defectum
fail
dimitto, dimittere, dimisi, dimissum
dismiss
enuntio, are avi atum
report
expono, exponere, exposui, expositum
explain (exposition)
intermitto, ere, intermisi, intermissum
pause
occido, occidere, occidi, occisum
kill
opprimo, opprimere, oppressi, oppressum
overpower, oppress
traduco, traducere, traduxi, traductum
lead across
ferrum, i n
iron
pilum, i n
javelin
scutum, i n
shield
valles, vallis f
valley
armo, are, avi, atum
arm
consisto, ere, constiti, constitum
halt
erro, are, avi, atum
err
perficio, perficere, perfeci, perfectum
finish (perfect)
perterreo, ere, perterrui, perterritum
terrify
ne
not
vero
in truth, indeed
autem
but, however
enim
for
vel
or
condicio, condicionis f
terms
consuetudo, consuetudinis f
habit, custom
insidiae, insidiarum f
trap
iudicium, iudici n
judgement
orbis, orbis m
circle, wheel
regio, regionis f
direction
sententia, ae f
opinion
vadum, i n
shallows
subito
suddenly
umquam
ever
dolor, doloris m
grief, paoin
fossa, ae f
ditch
genus, generis n
kind, sort
ius, iuris n
right, justice
mercator, mercatoris m
merchant
onus, oneris n
burden
opus, operis n
work
oratio, orationis f
speech
vallum, i n
rampart
praeterea
besides
procul
at some distance
an
or
annon
or not
aedificium, i n
builiding
auris, auris f
ear
fides, fidei f
faith, loyalty
nemo, nemini
no one
species, specei
appearance
vestis, vestis f
clothing
vigilia, ae f
wakefulness
vis, vis f
vires virium
force, violence
strength
quantus
how much
quot
how many
num
if, whether
utrum...an
whether...or
utrum...necne
whether...or not
necesse
necessary
accido, accidere, accidi, _____
happen (accident)
efficio, efficere, effeci, effectum
complete (effect)
spatium, spati n
distance (space)
studium, studi n
eagerness
impeditus, a, um
hindered
mirus, a, um
strange, wonderful
pello, ere, pepuli, pulsum
push
permoveo, permovere, permovi, permotum
alarm, move deeply
produco, producere, produxi, productum
bring forth (produce)
propono, proponere, proposui, propositum
propose (proponent)
renuntio, are, avi, atum
bring back word (of)
vasto, are, avi, atum
devistate
rus, ruris
countryside
arbitror, ari, atus sum
think
conor, ari, atus sum
attempt
moror, ari, atus sum
delay
patior, pati, passus sum
sufffer
permitto, ere, permisi, permissus sum
permit
polliceor, eri, pollicitus sum
promise
colloquium, colloqui n
conversation
initium, initi n
beginning
tutus, a, um
safe
rursus
back, again
aggredior, i, aggressus sum
attac
congredior, i, congressus sum
meet
consequor, consequi, consecutus sum
pursu
progredior, i, progressus sum
advance, go forwrd
sequor, sequi, secutus sum
follow (sequence)
vereor, eri, veritus sum
fear
eo, ire, ii, itum
go
adeo, adire, adii, aditum
go toward
exeo exire exii exitum
exit
redeo redere redii reditum
return
transeo transire transii transitum
cross
fero ferre tuli latum
bear
adfero adferre attuli allatum
bring up
confero, conferre contulli collatum
collect
infero inferre intulli illatum
inflict
refero referre rettuli relatum
bring back
tollo tollere sustuli sublatum
raise, lift up
malo, male, malui
prefer
volo, velle, volui
wish
nolo, nolle, nolui
not wish
fio, fieri, factus sum
become