Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Sino ang Director ng "MGA MUNTING TINIG"
Gil M. Portes
Sino nagsulat ng "Titser".
Liwayway Arceo
Sino nagsulat ng "Ang kura at ang agwador".
Rogelio G. Sikat
Sino nagsulat ng "Feminista sa panahon ng krisis".
Pat V. Villafuerte
Sino nagsulat ng "Papel".
Catherine Lim
Sino-sino ang mga tauhan sa "Titser".
Amelita, Aling Rosa, Mang Ambo at Osmundo
Sino-sino ang mga tauhan sa "Ang kura at ang agwador".
Ang kura(along//PadreGonzalo)
Ang agwador(Diego//EgongLaki)
Sino-sino ang mga tauhan sa "Feminista sa panahon ng krisis".
Madre, Estudyante, Metro Aide, Miss, Titser at ang Bulag
Sino-sino ang mga tauhan sa "Papel".
Tay Soon, Yee Lian at si Yee Yeng
Sino-sino ang mga tauhan sa "MGA MUNTING TINIG"
Melinda Santiago, Aling Luz, Obet, Popoy atbp...