Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What is your name?
Oname ha?
How many years experience do you have in IT?
IT no keiken ha donno gurai deshouka/nan nen deshouka?
What is the name of your present company?
Ima no kaisha no namae ha nan deshouka?
How many years have you worked at your present company?
Ima no kaisha ni donno gurai imasuka/nan nen imasuka?

Ima no kaisha de nan nen shigoto o shite imasuka?
What is your nationality?
Kokuseki ha?
How old are you?
Otoshi ha?
Otoshi o oshiete kudasai?
Nenrei o oshiete kudasai?
Sei=born, Nen=year, Gatsu=month, Hi=day
Seinengappi o oshiete kudasai masenka?
What is your yearly salary?
What is your monthly salary?
Shuu=income
Nenshuu ha donno gurai deshouka?
getsushuu ha donno gurai deshouka?
How many companies have you worked for since graduation?
Sotsugyou o shite kara hataraita kaisha ha donno gurai deshouka/ikutsu arimasuka?
What is your current job title/position?
Ima no kaisha de no chi ha nan deshouka?
Are you in Engineering or Sales?
Kaisha de gijyutsusha deshouka? eigyou deshouka?
Are you currently married?
Gensai kekkon shite imasuka?
Kekkon nasate imasuka?
Do you have any children?
Kodomo-san ga imasuka/irrashaimasuka?
Boy or Girl?
Otoko no ko-san deshouka? Onna no ko-san deshouka?
What is your home telephone number?
What is your work telephone number?
What is your work mobile telephone number?
Gojitaku-Home
Shigotoba-Work place
Gojitaku no denwa bango ha nan ban deshouka?
Shigotoba no denwa bango ha nan ban deshouka?
Shigotoba no keitei no denwa bango ha nan ban deshouka?
What is your home address?
What is your work address?
Gojitaku no gojusho o oshiete kudasai?
Shigotoba no gojusho o oshiete kudasai?
Which train line do you take to work?
Shigoto ni nani sen o tsukaimasuka?
Donno sen de shigotoba ni ikimasuka?
Which train station is closest to your home?
Moyori no eki=special structure for station.
Uchi kara ichiban chikai eki ha doko deshouka. Ushi kara ichiban chikai eki no namae ha nan deshouka?
Gojitaku no moyori no eki no namae o oshiete kudasai? Gojitaku no moyori no eki ha doko deshouka?
What is your commute time?
To commute=tsukin suri
Commute time=tsukin jikan

Tsukin jikan ha donno gurai kakarimasuka?
Did you go to university?
Daigaku ni ikimashitaka?
Which university did you graduate from?
Doko no daigaku o sotsugyou shimashitaka?
Doko no daigaku no gosotsugyou deshouka?
Which subject did you graduate in?
Gosenmon (major/speciality)
Gosenmon ha nan data deshouka?
Which subject did you graduate in?
Gosenmon=(major/speciality)
Gosenmon ha nan data deshouka?
What grade did you obtain?
Seiseki ha dou deshitaka?
Grade=seiseki
Yuu=High
Ryo=Average
Ka=Below Average
Fuka=Fail
Can you leave your job 30 days after/from an acceptable offer?
Atarashii kaisha no keiyaku ni sain o shita ato de 30 jyu nichi de mae no kaisha o yameru koto ga dekimasuka/yameraremasuka?

Taitei, mae no kaisha o yamete kara atarashii kaisha ni hairu made enman taishoku/hikitsugi ni ha 30 jyu desu ga gaijyobu deshouka?
How does your wife feel about you changing your job?
Anata no tenshoku (changing ones job)ni taishite/tsuite okusan ha dou omotte imasuka?
Have you been actively looking for a new job?
Saikin, sekkyokuteki ni (actively) shigoto o sagashite imasuka?
Have you sent your resume to any companies?
Rirekisho o dokoka no kaisha ni okurimashitaka?
Are you currently interviewing?
Genzai/ima/tadaima, mensetsu o shite imasuka?
Are you using any other recruiters?
Hoka no jinzai shokai o tsukatte imasuka?
What is the best time for interviews? Morning or evenings?
Mensetsu ni itsu tsugou ga ii desuka? Gozen deshouka? Gogo deshouka?
Do you receive summer and winter bonus?
Natsu to fuyu no bonus o moratte imasuka?
Do you receive housing allowance?
Jyutaku teiate (housing allowance) o moratte imasuka? Moratte irrashaimasuka?
Did you recieve stock options from your company?
Mae no kaisha no kabu o moratte imasuka?
Do you have any overseas work experience?
Kaigai de shigoto o shita koto ga arimasuka?
Kaigai no keiken ga arimasuka?
Can I send your resume to my client?

I wont send your resume until I have your permission.
Anata no rirekisho o wagasha/watashi no kaisha no okyakusama ni okutte mo ii desuka?

Goshoudaku (permission) ga aru made anata no rirekisho o okurimasen.
Are there any companies that you would like to work for?
Tsugi no kaisha ha doko ga iika atama ni arimasuka?
Tsugi no kaisha ha doko ga iika attara/areba, kaisha no namae o oshiete kudasaimasenka!
Are there any companies you do not want to work for? What are there names?
Hatarakitakunai kaisha ha arimaska? Attara/Areba, kaisha no namae o oshiete kudasaimasenka?
What to you sell?
Nano o utte imasuka?
Atsukatte iru (handling) shohin/seihin ha nan desuka?
What do you develop?
Atsukatte iru (handling) puroguramu ha nan deshouka?
Donna puroguramu o tsukatte imasuka?
Donna shurui (kind/more detail) o tsukatte imasuka?