Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
个 - Gè - measure
这 - Zhè - This
说 - Shuō - Said
着 - Zhe - The
里 - Lǐ - In
来 - Lái - To
我們
我们 - Wǒmen - We
还 - Hái - Also
主義
主义 - Zhǔyì - Doctrine
没 - Méi - No
国 - Guó - State
什麼
什么 - Shénme - What
对 - Duì - On
两 - Liǎng - Two
会 - Huì - Will
从 - Cóng - From
种 - Zhǒng - Species
几 - Jǐ - Few
开 - Kāi - Open
時候
时候 - Shíhou - Time
过 - Guò - Over
回 - Huí - Back
這樣
这样 - Zhèyàng - This
头 - Tóu - Head
点 - Diǎn - Point
声 - Shēng - Sound
时 - Shí - Time
为 - Wèi - As
問題
问题 - Wèntí - Problem
听 - Tīng - Listen
党 - Dǎng - Party
已經
已经 - Yǐjīng - Has
吗 - Ma - Do
生產
生产 - Shēngchǎn - Production
进 - Jìn - Into
后 - Hòu - After
發展
发展 - Fāzhǎn - Development
却 - Què - But
階級
阶级 - Jiējí - Class
边 - Biān - Edge
条 - Tiáo - Article
敵人
敌人 - Dírén - Enemy
并 - Bìng - And
万 - Wàn - Million
写 - Xiě - Write
經濟
经济 - Jīngjì - Economy
科學
科学 - Kēxué - Science
带 - Dài - With
让 - Ràng - Let
与 - Yǔ - And
当 - Dāng - When
東西
东西 - Dōngxi - Things
于 - Yú - In
以後
以后 - Yǐhòu - After
群眾
群众 - Qúnzhòng - Masses
鬥爭
斗争 - Dòuzhēng - Struggle
将 - Jiāng - Will
領導
领导 - Lǐngdǎo - Leadership
钱 - Qián - Money
脸 - Liǎn - Face
快 - Kuài - Fast
讲 - Jiǎng - Speak
军 - Jūn - Army
只 - Zhǐ - Only
勞動
劳动 - Láodòng - Labor
长 - Zhǎng - Long
总 - Zǒng - Total
媽媽
妈妈 - Māmā - Mom
车 - Chē - Cars