Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
prin experiment psihologic
se intelege ...
Metoda
prin experiment psihologic
se intelege ...
Metoda cu ajutorul careia se ..x,y ,z
anumite rapsunsuri psihice sau funtii ,stari si trasaturi psihice
provoaca
inregistreaza
controleaza
la caracteristicile experimentului
enuntati macar 3
experimentul.....fenomenul
experimentul permite ...
experimentul provoaca fenomenul ( nus eproduce d ela sine observatie)
-permite controlarea factorilor
repetabilitatea( repeta experimentul)
verifica datele
situatia experimentala cuprinde ansamblul :
1...
2...
3... concrete in care se desfasoara experimentul
persoanelor( experimentator,subiecti)
obiectelor ( aparatura de producere stimuli inregistrare raspunsuri)
conditiilor concrete
ultima caracteristica a experimentului
enuntata de Illi
in afara de ,
provocarea fenomenului,
interventia activa a experimentator,
controlul factorilor
se ...etapele ...
repetabilitatea si verificarea datelor


repeta etapele demersului experimental
situatia experimentala cuprinde ansamblul :
1...
2...
3.......concrete in care se desfasoara experimentul
persoane
obiecte si
conditii concrete in care se desfasoara experimentul
situatiile experimentale pot fi ... ?
naturale sau
de laborator( create de cercetator)
factorii de la situatia experimentala pot fi ...
paraleli
catalitici

factori in situatia exp
FAZE_le situatiei experimentale .....sint :

( in dinamica ei reprezinta un tot ,tb urmarite interactiunea factorilor si elementelor
initiala
finala
intermediara care uneori se neglijeaza ( schite ,fotografii
grupul , poate fi ...................... de cite feluri ,care
experimental ,de control
exista grup
1....
2....de care ( si un sinonim)
1experimental

2de control( martor)
cu ajutorul grupului de control se ..........ce
rezultatele obtinute cu grupul experimental
valideaza (raspunsurile reactiile)
cind nu exista grup de control
raportam( comparam) rezultatele fiecarui subiect, la rezultatele lui intr-o ...
cind n-am utilizat .....
-alta perioada (la rezultatele lui intr-o ...)

-Vi, (
cind n-am utilizat .....)
asemanari intre grupul de control si experimental
aceeasi....
virsta
educatie
mediu ( provin din acelasi mediu)

alminteri rezultatele nus comparabile
in afara de conceptul central de variabila care este un altul central in metodologia experimentului
grup


( concept central in metodologia experimentului)
care e primul avantaj al experimentului psihologic( metodei fata de altele )
experimentatorul provoaca fenomenul
ce face experimentatorul in experiment
intervine activ
factorii paraleli de fapt sint variabile ......
var.externe ne_controlate

factori prezenti la inceputul experimentului ce actioneaza asupra raspunsurilor variabilei dependente
esantionul e
– un.. .x.... de subiecti
ce fel este.. x....?
nr de subiecti
numar
reprezentativ
esantionarea fixa ......
sau se foloseste fixa pe ce fel de perioade ....
timp indelungat ( perioada mare timp)
studii longitudinale evolutia fenomenelor tip indelung
pt esantionare nr reprezentativ de subiecti se extrage ?
lait_motivul esantionarii
din populatia de interes

populatia de care sintem interesati
esantionarea pe cote ,
se face cind ,in populatia de interes ,exista diferite ..

esantionul obtinut ,
trebuie sa fie ......pt populatia studiata
tipuri de persone

tipic ( esantion tipic pt populatia de interes)
exemplu de tipuri
esantionare pe cote
studentii unei univ,
3 tipuri : zi seral ff

alegem esantionul alegind un nr DEFINIT din fiecare tip
exemplu la
esantionare aleatoare
a studentilor unei universitati
luam lista cu toti studentii universitatii
dam fiecaruia un nr ,le amestecamintr-o urna
extragem la intimplare numarul necesar de subiecti pt esantion
tipuri de subiecti dupa (raspunsuri,Vd-moduri de obiectivare raspunsuri)
tipurile erori( predomina omisuni_le)
hipo_activ , lent
impulsiv, necontrolat
ideal echilibrat la situatie
erori de ...
omisune
exces