Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ved hvilken av disse tilstandene kan økt residualvolum forekomme? A Muskelsvakhet B Restriktiv lungelidelse C Obstruktiv lungelidelse D Dårlig innsats/kooperasjon E Deformiteter i brystveggen
Obstruktiv lungelidelse
Hvor er festet til m. triceps brachii? A Tuberositas ulnae, samt leddkapsel B Tuberositas radii, samt leddkapsel C Olecranon, samt leddkapsel D Medialt på midten av humerus
Olecranon, samt leddkapsel
Ved remodellering av bein skjer det en resirkulering og fornyelse av ulike organiske komponenter og mineralkomponenter i beinmatriksen. Noen celler danner nytt bein, mens andre bryter det ned. Hva heter de cellene som driver med nedbrytning? A Kondroblaster B Osteoider C Osteoklaster D Osteoblaster E Kondroklaster
Osteoklaster
I glatt muskulatur finnes såkalte ”dense bodies”. Hva er funksjonen til slike ”dense bodies”? A Genererer stimuleringssignaler B Aktiverer myosin kinase C Bidrar til dannelse av ATP D Overfører kontraksjonen til muskelcellens ytre E Regulerer intracellulær Ca++
Overfører kontraksjonen til muskelcellens ytre
Lungefunksjonsundersøkelse gjøres med spirometri og kan beskrives i en flow/volumkurve. Hvilke av disse parametre/kombinasjoner av parametre kan lese fra denne? A Tidevolum og PEF B FEV1 og VC C PEF og FVC D FEV1 og Tidevolum
PEF og FVC
En pasient med obstruktiv lungesykdom kommer inn i mottakelsen på et sykehus med forhøyet mengde CO2 i blodet og samtidig for lavt nivå O2 i blodet. Du mener at du har hørt at i en slik situasjon skal man være forsiktig med å gi ukontrollert oksygentilførsel til pasienten: Hvorfor sies det at ukontrollert oksygentilførsel kan være potensielt farlig i en slik situasjon? A Oksygen bedøver respirasjonssenteret gjennom økt pH-verdi i blodet. B Oksygentilførsel hever lav pH i blodet som bidrar til å opprettholde ventilasjonen. C Oksygentilførsel fører til lavere CO2-innhold i blodet, og dette gir dårligere ventilasjon fordi høy CO2 i blodet er viktigste stimulus til ventilasjon D Pasienten er tilvent den høye CO2 i blodet som derfor ikke lenger er et like effektivt stimulus til ventilasjonen som normalt. E Ideen om at oksygentilførsel i denne situasjonen er potensielt farlig er en utbredt misforståelse som ikke medfører riktighet.
Pasienten er tilvent den høye CO2 i blodet som derfor ikke lenger er et like effektivt stimulus til ventilasjonen som normalt.
I vestlig medisin har det historisk eksistert flere ulike kunnskapsregimer, i hovedtrekk kan vi skille mellom to: humoralpatologisk og anatomisk patologisk medisin. Hva karakteriserer best den anatomisk patologiske medisinen? A Påstanden om at alle sykdommer skyldes et kontagiøst stoff. B Påstanden om at det er en kausal sammenheng mellom indre lesjoner og sykdom. C Påstanden om at sykdommens årsak er å finne i nedsatt energistrøm i kroppen som resultat av trykk på nerver fra skjelettdeler ut av naturlig stilling. D Påstanden om at et stoff som kan helbrede en bestemt sykdom, alltid fremkaller det samme sykdomsbildet når det ble gitt til friske mennesker.
Påstanden om at det er en kausal sammenheng mellom indre lesjoner og sykdom.
Hva karakteriserer utagering som psykisk symptom? A At sterke følelser kommer til uttrykk, f. eks. når en pasient er lammet av gråt og fortvilelse B Psykiske problemer som i hovedsak viser seg i sterk aggressiv atferd C At en pasient er sterkt deprimert og har tanker om å ta livet av seg D Det er knyttet til rusmisbruk og paranoide psykoser
A. Sterke følelser (dette var svaret på prøveeksamen vi tok i februar. Svaret på 2007 Kont er: B aggressiv atferd ... men Are Holens "Psykiatriske symptomer I" sier "følesler"
Glykogenolyse er prosessen der glykogen blir degradert. Hvilket enzym er med på denne prosessen? A) Glykogen fosforylase B) Glukose 6-fosfatase C) Glykogen syntase D) Heksokinase E) Glukokinase
Rett svar: A: Glykogen fosforylase. B) er i Glukoneogenesen C) er i Glykogenesen D) og E) er i første trinn på glykolysen.
En av kroppens aminosyrer har ikke et karbonatom med kiralt senter. Hvilken er det? A) Tryptofan B) Histidin C) Tyrosin D) Alanin E) Glysin
Rett svar: E: glysin. Denne aminosyra har ei R-gruppe som kun består av eit hydrogenatom. Derfor vil ikkje karbonatomet vere kiralt.
Mange vannløselige vitaminer danner viktige kofaktorer i enzymatiske reaksjoner Hvilket av de følgende inngår i en kofaktor involvert i elektrontransportkjeden? A Biotin B Riboflavin C Vitamin C D Calbacin E Vitamin K
Riboflavin
DNA-trådene danner 46 kromosomer i menneskekroppen. For å danne kromosomer kveiles DNAet opp på store proteinkomplekser. Disse proteinkompleksene organiserer seg sammen slik at DNAet blir tettpakket. Under celledeling blir denne pakkingen så tett at kromosomene blir synlige i lysmikroskopet. Hva kalles disse proteinkompleksene? A) Exoner B) Histoner C) Autosomer D) Introner E) Kromatin
Riktig alternativ: B) fordi DNA-dobbelthelixen kveiles opp på histoner. Histonene er globulære proteiner. A) er feil fordi exoner er navnet på kodende DNA-sekvenser C) er feil fordi autosomer er navnet på kromosomer som ikke er kjønnskromosomer D) er feil fordi introner er navnet på ikke-kodende DNA-sekvenser E) er feil fordi kromatin er et nettverk av DNA og protein som er pakket sammen i lange fibre.
Du er på ferie på en øy. En kveld kommer en dame løpende mot hytta di og sier at du må komme fort: mannen hennes har mistet synet! Du undersøker mannen, 48 år, som ikke bare har mistet synet, men også hyperventilerer. Han har drukket sprit kona ikke vet hvor kommer fra. Du antar at han er metanolforgiftet, men har ikke Antizol (medikament mot metanolforgiftning) tilgjengelig. Det vil ta lang tid før en ambulansebåt kan nå fram til øya, og du må handle raskt for å redde livet hans. Du får tak i en forseglet spritflaske fra vinmonopolet fra nabohytta, og gir kontinuerlig mannen slurker med sprit mens du venter på ambulanse. Gradvis blir mannen bedre. Hvorfor blir pasienten bedre når du gir ham etanol? A) Alkoholhydrogenase har lavere affinitet (dvs. lavere Km) for metanol enn etanol, og etanolen omsettes derfor fremfor metanol. B) Alkoholhydrogenase har høyere Vmax enn formaldehyddehydrogenase, og etanolen fortrenger derfor metanolen. C) Metanolen er i ferd med å brytes fullstendig ned i kroppen hans, og faren er derfor over. D) Alkoholhydrogenase har høyere affinitet (dvs. lavere Km) for etanol enn metanol, og etanolen, og etanolen omsettes fremfor metanol E) Formaldehyddehydrogenase har en høyere affinitet for etanol enn metanol, og omsetter derfor denne først.
Riktig alternativ: D) fordi alkoholdehydrogenase lettere binder etanol enn metanol, og dermed forbrenner denne framfor metanolen. Da hoper ikke like mye formaldehyd(maursyre) seg opp i blodet til pasienten. A) er feil fordi lav affinitet ikke er det samme som lav Km, men som høy Km B) er feil fordi den maksimale hastigheten reaksjonene skjer med ikke forandres, det er affiniteten for metanol og etanol som er avgjørende her C) er feil fordi metanolen ikke brytes videre ned, den hindres i nedbrytning pga etanol E) er feil fordi foraldehyddehydrogenase ikke omsetter etanol, bare formaldehyd (produkt etter nedbrytning av metanol)
En av de viktigste verdiene som helsevesenet bygger på er likhet. Hva innebærer denne verdien? AMan skal ha lik tilgang tilhelsehjelp i arbeid og på fritiden. B Tilgang til helsetjenester skal ikke avhenge av kjønn, inntekt eller bosted. C Man har lik rett til medisinsk hjelp uavhengig av alder og yrke. D Tilgang til helsetjenester skal ikke avhenge av nasjonalitet. E Man skal ha lik tilgang til helsehjelp hele døgnet.
Riktig svaralternativ: B Forklaring: Flere av svaralternativene kan sees på som gode svar. Det er allikevel svaralternativ B som er riktig fordi dette er den mest presise og korrekte beskrivelsen av likhet som en verdi i helsevesenet.
Bildet ovenfor viser et snitt av hud. Hvilke bindevevstyper peker henholdsvis pilene A, B og C på? A Epidermis, subcutis, retikulære dermis. B Stratum spinosum, retikulære dermis, subcutis. C Epidermis, papillære dermis, subcutis. D Epidermis, papillære dermis, retikulære dermis. E Stratum granulosum, startum basale, subcutis.
Riktig svaralternativ: D Forklaring: Pil A peker på epidermis (overhuden). Epidermis deles inn i stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum og stratum corneum, der stratum basale ligger dypest. Det kan se ut som pilen peker på stratum spinosum. Alternativ B er allikevel feil fordi pil B og C ikke peker på retikulære dermis og subcutis. Pil B peker på papillære dermis, som er en del av dermis (lærhuden). Pil C peker på retikulære dermis som også er en del av dermis, bestående av uregelmessig, fast bindevev. Retikulære dermis ligger dypere enn papillære dermis. Subcutis (underhuden) er bindevevsfibre fra dermis og nedover til underliggende fascier. Cellene i subcutis har mye fett i cytoplasmaet (avhengig av kjønn, alder, ernæringstilstand og lokalisasjon). Subcutis er ikke vist i snittet.
Pernisiøs anemi er en mangelsykdom som kjennetegnes av lavt hemoglobinnivå i blodet. Hvilket næringsstoff er det mest sannsynlig at du får for lite av dersom du lider av denne tilstanden? A) Vitamin B1 (tiamin) B) Vitamin B12 (cyanokobalamin) C) Vitamin C (askorbinsyre) D) Metionin E) Jern
Riktig: B). Vitamin B12 er nødvendig i produksjonen av røde blodlegemer, som inneholder hemoglobin.
Hva slags bindevevsstruktur ser slik ut i mikroskopet? A Submukosa i tynntarmen B Dermis i håndflata C Leddkapsel D Sene
Sene
SDS-PAGE (sodium dodecylsulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) denaturerende protein gel-elektroforese er en mye brukt teknikk for å identifisere proteiner i komplekse blandinger til bruk i forskning og diagnostisering. Hvordan vil proteiner vandre i en slik gel og hvorfor? A Små proteiner vandrer lengst fordi gelen holder bedre igjen de store proteinene B Store proteiner vandrer lengst fordi de har størst ladning C Nettoladningen i proteinet bestemmes av aminosyrenes samlede positive og negative ladning og dermed også vandringen D Tettheten i gelen bestemmer om små eller store proteiner vandrer lengst
Små proteiner vandrer lengst fordi gelen holder bedre igjen de store proteinene
Underskudd av askorbinsyre (Vitamin C) kan føre til defekter i kollagenstrukturen. Kollagenfibre utgjør omtrent 70 % av lærhuda (dermis), og styrker strukturen. Askorbinsyre er essensiell for prolyl-hydroksylase som konverterer prolinrester i kollagen til hydroksyprolin. Prolyl-hydroksylase er et intercellulært enzym som er nødvendig for syntetiseringa av de 20 kjente formene for kollagen. Hvorfor er hydroksyprolin nødvendig for kollagenstabilitet? A Er med på å lage elastinfibre og kollagen B Stabiliserer tverrbunden kollagenstruktur C Askorbinsyre blir brutt ned av hydroksyprolin D Hydroksyprolin legger seg utenpå kollagen
Stabiliserer tverrbunden kollagenstruktur
Hjerteinfarkt blir vanligvis utløst ved rift i overflaten til et aterosklerotisk plakk i en koronararterie. Hvilket forhold ved det aterosklerotiske plakket disponerer mest for at det oppstår rift i overflaten ? A Mangel på inflammasjonsceller i plakket B Kalk i plakket C Fibrotisk vev med glatte muskelceller i endotelkappe over plakket D Stor lipidkjerne E Kolesterolkrystaller i plakket
Stor lipidkjerne
Magda Olsen på 72 år ankommer legevakten med smerter i høyre håndledd. Smertene oppsto da hun tidligere på kvelden måkte snø i oppkjørselen. Røntgen viser radius fraktur 2-3 cm inn for proc. styloideus radii. Beintetthetsmålinger bekrefter legens mistanke om beinskjørhet. I samtale med legen får Magda råd om kosthold som kan gi gunstig innvirkning på skjelettet hennes. Hva er det mest sannsynlig at legen anbefalte økt inntak av? A) Vitamin A og jern B) Vitamin D og kalsium C) Fiber, Vitamin B og folat D) Flerumettede fettsyrer og vitamin B12
Svar: alternativ B)
Vitaminer er en kompleks gruppe organiske molekyler som har ulike funksjoner i kroppen. De inneholder ikke selv energi som kan utnyttes, men er blant annet med på produksjon eller frigjøring av energi fra andre substanser som lipider, karbohydrater og proteiner. Vitaminer er essensielle og utilstrekkelig tilførsel vitaminer kan føre til mangelsykdommer. Kun et vitamin kan syntetiseres i kroppen. Dette skjer i huden ved eksponering av sollys. Hvilket vitamin er beskrevet over? A) Vitamin A B) Vitamin B C) Vitamin C D) Vitamin D
Svar: alternativ D)
Aminosyrer omsettes i mennesket dels ved at de nydannes eller tas opp fra kosten og ved at de brytes ned. Med hvilken type reaksjon skjer nedbrytning av aminosyrer? A Beta-oksidasjon B Urea syklus C Glykolysen D Elektrontransportkjeden
Urea syklus
V. subclavia, a. subclavia og plexus brachialis passerer mellom halsrota og aksillen over første ribben og får her nær relasjon til de to fremre skalenermusklene, mm. scalenus anterior et medius, som danner skalenerporten. Hvordan forløper plexus brachialis, a. et v. subclaviae i forhold til mm. scalenus anterior et medius A Plexus brachialis går foran m. scalenus anterior, mens v. subclavia og a. subclavia går mellom mm. scalenus anterior et medius B V. sublavia og a. subclavia går foran m. scalenus anterior, mens plexus brachialis går mellom mm. scalenus anterior et medius C V. subclavia går foran m. scalenus anterior, mens de andre strukturene går mellom mm. scalenus anterior et medius D Så vel v. subclavia og a. subclavia som plexus brachialis går mellom mm. scalenus anterior et medius
V. subclavia går foran m. scalenus anterior, mens de andre strukturene går mellom mm. scalenus anterior et medius
TLK er forkortelse for den totale lungekapasiteten og er summen av residualvolumet (RV) og vitalkapsiteten (VK) Når kan TLK være økt utover det normale? A Hos personer som har gjennomført langvarig styrketrening B Hos personer som har gjennomført langvarig utholdenhetstrening C Ved restriktiv lungelidelse uavhengig av trening D Ved obstruktiv lungelidelse uavhengig av trening E Etter høydeopphold med utholdenhetstrening
Ved obstruktiv lungelidelse uavhengig av trening
Glykogenolyse er en prosess som kan danne både glukose-1-fosfat og fri glukose Hvordan kan fri glukose dannes direkte i glykogenolysen? A Ved spalting av α-1,4-bindinger i glykogen B Ved spalting av α-1,6-bindinger i glykogen C Ved hydrolyse av glucose-1-fosfat D Ved hydrolyse av glucose-1,6-difosfat E Ved nedbrytning av uridin difosfoglukose
Ved spalting av α-1,6-bindinger i glykogen
Du studerer en tarmbiopsi og lurer på om den er fra duodenum eller jejunum. Hvordan kan du se at det er duodenum? A Ved tilstedeværelse av Lieberkünske krypter B Ved tilstedeværelse av Paneth-celler C Ved tilstedeværelse av Brunnerske kjertler D Ved tilstedeværelse av begerceller
Ved tilstedeværelse av Brunnerske kjertler
Hvor er utspringet(ene) til musculus sternocleidomastoideus? A Ventrale del av sternum B Ventrale del av sternum og mediale del av clavicula C Processus mastoideus og linea nuchalis superior D Mediale del av clavicula
Ventrale del av sternum og mediale del av clavicula
I en studie avdekkes en sterk statistisk sammenheng mellom sosioøkonomisk status og selvrapportert helse. Jo lavere sosioøkonomisk status jo lavere er selvrapportert helse. Hva kan vi slutte av dette? A Lav sosioøkonomisk status gir dårligere tilgang til helsetjenester. B Lav selvrapportert helse gjør personer mindre attraktive på arbeidsmarkedet. C Røyking er mer utbredt i grupper med lav sosioøkonomisk status. D Vi trenger mer informasjon for å finne ut hva som påvirker hva. E Studien er uten verdi fordi det ikke er korrigert for kjønn.
Vi trenger mer informasjon for å finne ut hva som påvirker hva.
Mange av mage-tarmsystemets funksjoner reguleres av hormonlignende substanser. Disse påvirker på forskjellige måter sin målcelle. I mage-tarmsystemet snakker vi i all hovedsak om én bestemt måte signalet overføres til cellen på. Hvilken? A Via G-proteinkoblede reseptorer B Via intracellulære reseptorer C Indirekte via nervesystemet D Ikke-reseptormediert signaltransduksjon
Via G-proteinkoblede reseptorer
Trond (72 år) bor alene og steller maten sin selv. Mest går det i kjøttkaker, pølser, litt grønnsaker og brød med syltetøy eller leverpostei. Han liker ikke melk og ost og bruker derfor minimalt av dette. Fastlegen er naturlig nok bekymret for om han får i seg nok kalsium. Hvilket annet viktig mineral kan Trond stå i fare for å få for lite av fordi han nesten ikke bruker melkeprodukter? A kalium B magnesium C selen D jern E jod
jod
Da publiserte Friedrich Gustav Jacob Henle sin artikkel hvor han konkluderte med at til tross for at mikroorganismer kunne påvises ved sykdom så innebar ikke det nødvendigvis at disse var sykdommens årsak. Denne påstanden ble senere reformulert og er siden blitt kjent som Kochs postulat. I postulatet stilles det opp tre ultimative forutsetninger som alle må kunne oppfylles for at den aktuelle mikroorganismen skal kunne aksepters som en enkelt sykdoms årsak. Hvordan lyder Kochs postulat? A • Bakterien eller mikroorganismen må kunne påvises hos alle pasienter som lider av sykdommen. • Bakterien eller mikroorganismen må kunne dyrkes utenfor den menneskelige organismen. • Bakterien eller mikroorganismen må framkalle en sykdom lik den hos menneskene i tilfelle den blir overført til et forsøksdyr. B • Bakterien eller mikroorganismen må ikke kunne påvises hos friske mennesker. • Bakterien eller mikroorganismen må kunne dyrkes utenfor den menneskelige organismen. • Bakterien eller mikroorganismen må framkalle en sykdom lik den hos menneskene i tilfelle den blir overført til et forsøksdyr. C • Bakterien eller mikroorganismen må ikke kunne påvises hos noen friske mennesker. • Bakterien eller mikroorganismer fra den syke må kunne dyrkes i humant vev. • Bakterien eller mikroorganismen må framkalle en sykdom lik den hos menneskene i tilfelle den blir overført til et forsøksdyr.
• Bakterien eller mikroorganismen må kunne påvises hos alle pasienter som lider av sykdommen. • Bakterien eller mikroorganismen må kunne dyrkes utenfor den menneskelige organismen. • Bakterien eller mikroorganismen må framkalle en sykdom lik den hos menneskene i tilfelle den blir overført til et forsøksdyr.