Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
perdon.
ursäkta.
me ayudas, por favor
kan du hjälpa mig ?
como se dice "tack" en español
hur säger man tack på spanska
que significa "perro"
hur säger man "perro"
como se escribe
hur stavas det
no sé
jag vet inte
no comprendo
jag förstår inte
mas despacio por favor.
långsammare tack
otra vez, por favor.
en gång till, tack
como / que
va ? vad sa du
que vamos a hacer hoy
vad ska vi göra idag ?
que pagina, por favor
vilken sida, tack
perdon por llegar
för låt att jag kommer för sent
puedo ir al servicio
får jag gå på toaletten
estoy listo/lista
jag är färdig
Que puedo hacer ahora ?
vad kan jag göra nu ?
esto es divertido /aburrido
det här är roligt /tråkigt.