Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
gúna
dress
péint
paint
ag súgradh
playing
ag titim
falling
Ní maith liom
I don't like
feadóg
whistle
criospaí
crisps
gorm
blue
ag gáire
smiling
sciorta
skirt
hata báistí
rain hat
nílim
I am not
léine
shirt
spórt
fun
cóta
coat
tralaí
trolly
le
with
ag caoineadh
crying
ní maith liom
I don't like
yes
sicín
chicken
bríste
trousers
orm
on me
ag siúl
walking
buí
yellow
ag léamh
reading
mála
bag
Mamó
grannie
úll
apple
liathróid
ball
táim
I am
babóg
doll
cóta báistí
rain coat
ag scríobh
writing
scáth báistí
umbrella
ag tafann
barking
tirim
dry
ag tróid
fighting
lamhainní
gloves
buataisí
boots
ní fheicim
I do not see
téad
rope
uisce
water
Daidí
Daddy
Is maith liom
I like
glas
green
Rás
race
ag léim
jumping
carbhat
tie
liath
grey
scuab
brush
ag
at
ispíní
sausage
buicéad
bucket
pláta
plate
arán
bread
báisteach
rain
im
butter
balún
balloon
cupán
cup
dubh
black
gorm
blue
bosca
box
geansaí
jumper
cáca
cake
donn
brown
spád
spade
Teidí
Teddy
Mamaí
Mammy
rothar
bike
ag ól
drinking
bán
white
corca
purple
te
warm
féach orm
look at me
dearg
red
eitleog
kite
cáloga
cornflakes
bainne
milk
feicim
I see
bádearg
pink
bád
boat
feicim
I see
oráiste
orange
fliuch
wet
cairéid
carrot
fuar
wet
pluda
puddle
veist
vest
spéaclaí
glassess
ag ithe
eating
níl
I am not
teilifís
TV
siopadóir
shopkeeper
criáin
crayon
bróga
shoes
stoca
sock
agus
and
leaba
bed
carr
car