Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ovårdad, sjabbig
slovenly
smäda, skymfa
revile
utdragen, förlängd
protracted
svärta ner, tala illa om
denigrate
avsäga sig, avstå från
relinquish
livsglädje
exuberance
håglös, apatisk
listless
skrikande, högljudd
vociferous
fördömande, brännmärkning
denunciation
pratsjuk
garrulous
översvallande
effusive
tystlåten, fåordig
taciturn
frikostig, generös, storslagen
munificent
förtegen, tystlåten
reticent
hjärtlig
cordial
grälsjuk
cantankerous
surhet, bitterhet, kärvhet
acerbity
utstryka, utplåna
expunge
storbrand
conflagration
gnidig, knusslig, njugg
parsimonious
flitig, arbetsam
industrious
outsäglig, obeskrivlig
ineffable
sliten, nött, banal
trite
genomförbar, möjlig
feasible
frikänna, lösa, fritaga
absolve
klargöra, klarlägga, förklara
elucidate
blidka, försona
propitiate
häftighet, giftighet, kraft
virulence
obestridlig
irrefutable
ohållbar, oförsvarlig
indefensible
slöhetstillstånd, letargi
torpor
botfärdighet, ånger
penitence
näring, uppehälle
sustenance
överflöd, rikedom, mängd
abundance
sällskaplig
gregarious
benägenhet, böjelse (för)
proclivity (for)
omåttlighet, övermått
exorbitance
brist, knapphet (på)
paucity (of)
lögnaktig
mendacious
gäll, genomträngande
shrill
överflöd, överskott, (avsked)
redundancy
icke-oroginell, idélös
eclectic
försämrad, förnedrad
debased
vågad, ekivok
risqué
ogenomtränglig
impervious
ogenomtränglig (för vatten)
imperviable (to water)
envishet, seghet, ihärdighet
doggedness
befallande, arrogant, myndig
imperious
motarbeta, hindra, gäcka
thwart
slöseri, lastbarhet
profligacy
oåterkallelig, omistlig/oförgriplig (rättigheter)
indefeasible (rights)
vanhedrande, misskrediterande
discreditable
djupsinnighet, grundlighet
profundity
oöverstiglig, oövervinnlig
insuperable
vacklande, tvekan
vacillation
uppseendeväckande, prålig, oäkta
meretricious
reda ut, klara upp/ut
unravel
skrattsalvor
gales of laughter
darrning, skälvning, rysning
tremor
sondera, utforska
probe
hindra, lägga band på, begränsa
constrain
buckla, tanda, dra in
indent
känslosvall, hänförelse
ebullience
motbevis, vederläggning
rebuttal
motbevisning, vederläggning
refutation (refutable)
vederlägga, motbevisa
disprove
tjänstgöra, fungera som
officiate as
anhängare av
fastsittande vid
adherent of
adherent to
yttre, ovidkommande, irrelevant
extraneous
obestridlig, otvivelaktig
incontrovertible
fördöma, ange, förklara ogiltig
denounce
förläna, tilldela, skänka någon något
confer something on someone
undantagen, befriad
exempt
ivrig, nitisk, hänförd
zealous
växling (livets skiften)
vicissitude (the vicissitudes of life)
locka, förleda någon att göra något
inveigle someone into doing something
avskyvärd
heinous
skändlig, brottslig
flagitious
orubblig
imperturbable
avvikande
deviant
retlighet, kinkighet, grinighet
petulance
klentrogen
incredulous
nödvändighet, nödläge, kritiskt läge
exigence
påtaglig, gripbar
tangible
förtorkad, skrynklig
wizened
liderlig, vällustig
lecherous
slö, trögtänkt
obtuse
fördelaktig, gynnsam
propitious
talförhet, svada, mångordighet (talför)
volubility (voluble)
kortvarighet, förgänglighet
transience