Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/159

Click to flip

159 Cards in this Set

 • Front
 • Back
is the study of the history of words
etymology
The term "______" was coined by a German art critic, Franz Roh
magical realism
is an artistic genre in which magical elements or illogical scenarios appear in an otherwise realistic or even "normal" setting.
magical realism
Magical realism was coined by a German art critic
Franz Roh
A Venezuelan literary critic
Uslar Pietri
first applied to it to Latin American literature
Uslar Pietri
Imaginary World
Fantasy
Heroic or Archetypal characters
Fantasy
Good and evil dichotomy
Fantasy
Social, political or cosmic conflicts
Fantasy
Focuses on grand passions and makes full use of them
Fantasy
“Real world”
Magical Realism
“realistic characters”
Magical Realism
Murky morality
Magical Realism
Personal and interpersonal conflicts
Magical Realism
Degenerates or marginalizes grand passions
Magical Realism
The magic of ______ must be natural, inexplicable, and uncontrollable
Magical Realism
The magic of magical realism must be? (3)
natural, inexplicable, and uncontrollable
is a short story that explores the dichotomy of life and death.
The Handsomest Drowned Man in the World
the drowned man comes to symbolize all the ______ of life.
beauty
Who is the drowned man?
Esteban
Who wrote "The Handsomest Drowned Man in the World"
Gabriel Garcia Marquez
Who is or are the main character/characters in the story?
Esteban and the towns people
Where is the story set?
tiny fishing village
Is the story set in a fantastic or imaginary world?
imaginary world
What is the conflict in the story?
They cleaned, dressed and burried Esteban with dignity
Was there any given solution in the story?
They cleaned, dressed and burried Esteban with dignity
What value did the handsomest drowned man left, instilled, culled or hewed in the people of the village?
He inspired the villagers
What does the story show about the personal and interpersonal conflicts that reside in the psyche of man?
the women comparing their husbands to the drowned man
Who first saw the drowned man?
the children
Who named the drowned man Esteban?
oldest woman in the village
uni?
one
mono?
one
bi?
two
tri?
three
quad?
four
milli/mille?
one thousand
semi?
half
hemi?
partly
trans?
across
circum?
around
inter?
between
sub?
under
sur?
over
contra?
against
anti?
against
pre?
before
post?
after
pro?
forward
Magic realism is the study of the history of words. TorF
F, Etymology
Etymology is an artistic genre in which magical elements or illogical scenarios appear in an otherwise realistic or even "normal" setting. TorF
F, Magic Realism
Magical realism was coined by Uslar Pietri, a German art critic. TorF
F, Franz Roh
Franz Roh is a Venezuelan literary critic. TorF
F, Uslar Pietri
Imaginary World is considered Fantasy TorF
T
Heroic or Archetypal characters is considered Magic Realism. TorF
F, Fantasy
Good and evil dichotomy is considered Fantasy TorF
T
Social, political or cosmic conflicts is considered Magic Realism. TorF
F, Fantasy
Focuses on grand passions and makes full use of them is considered Fantasy. TorF
T
“Real world” is considered Fantasy. TorF
F, Magical Realism
“realistic characters” is considered Magical Realism. TorF
T
Murky morality is considered Fantasy. TorF
F, Magical Realism
Personal and interpersonal conflicts is considered Magical Realism. TorF
T
Degenerates or marginalizes grand passions is considered Fantasy. TorF
F, Magical Realism
The magic of ______ must be natural, inexplicable, and uncontrollable is considered Magical Realism. TorF
T
The magic of magical realism must be not natural , inexplicable and uncontrollable. TorF
F, natural
One Hundred Years of Solitude is a short story that explores the dichotomy of life and death.
F, The Handsomest Drowned Man in the World
the drowned man comes to symbolize all the evil of life.
F, beauty
Uslar Pietri wrote "The Handsomest Drowned Man in the World"
F, Gabriel Garcia Marquez
The main character of The handsomest … are Esteban and the towns people. TorF
TRUE
The story set at a big city in New York?
F, tiny fishing village
the conflict in the story is when the children played with the dead man. TorF
F, The villagers found a drowned man by their shore
Who cleaned and dressed Esteban?
the wives of the villagers
A villeger found a esteban on the sea shore. TorF
F, the children
The women named the drowned man Estaban. TorF
F, oldest woman in the village
"The Handsomest drowned man in the world" is it Fantasy or Magic Realism?
Magical Realism
"Lord of the Rings" is it Fantasy or Magic Realism?
Fantasy
"Harry Potter" is it Fantasy or Magic Realism?
Fantasy
"Love in the time of Cholera" is it Fantasy or Magic Realism?
Magical Realism
"One Hundred Years of Solitude" is it Fantasy or Magic Realism?
Magical Realism
"Twilight" is it Fantasy or Magic Realism?
Fantasy
Ay isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang.
maikling kwento
Isa itong masining na anyo ng panitikan
maikling kwento
Tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad, kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan.
maikling kwento
Kabilang sa ______ ang mga tauhan, tagpuan, at suliranin.
simula
Sa mga ______ nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papel na gaganapan ng bawat isa.
tauhan
Sa ______ nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente, gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento.
tagpuan
At ang bahagi ng ______ ang siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan.
suliranin
Binubuo ang ______ ng saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan.
gitna
Ang ______ ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin.
saglit na kasiglahan
Ang ______ naman ang bahaging kababasahan ng pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin, na minsa'y ang sarili, ang kapwa, o ang kalikasan.
tunggalian
Samantalang, ang ______ ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban.
kasukdulan
Binubuo ang ______ ng kakalasan at katapusan
wakas
Ang ______ ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan.
kakalasan
At ang ______ ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo.
katapusan
Sa kwento ng ______ inilalarawan an mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa.
tauhan
Sa kwento ng ______ binibigyang-diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay, at hanapbuhay ng mga tao sa nasabing pook.
katutubong kulay
Sa kwentong ______ nilalahad an mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan.
bayan
Sa kwento ng ______ pinag-uusapan ang mga salaysaying hindi kapanipaniwala.
kababalaghan
Naglalaman ang kwento ng ______ ng mga pangyayaring kasindak-sindak.
katatakutan
Sa kwento ng ______ binibigyang diin ang kapanapanabik at mahahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagbago sa tauhan
madulang pangyayari
Sa kwento ng ______ ipinadarama sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Ito ang uri ng maikling kwentong bihirang isulat sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan.
sikolohiko
Sa kwento ng ______, nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento.
pakikipagsapalaran
Nagbibigay-aliw at nagpapasaya naman sa mambabasa ang kwento ng ______.
katatawanan
Sa padrong ito ay nagsisimula mula sa unahan ng magkakawing na mga pangyayari hanggang sa kahuli-hulihang pangyayari, maari ring magsimula sa hulihan at mag-flash back, o maaaring magsimula sa gitna at gumalaw pauna o pahuli
Orasan
Sa padrong ito, ang isang pangyayari ang siyang sanhi ng mga nalikha pa ng mga iba pang pangyayari.
rebentador
Sa padrong ito, ang mga nagaganap ay pabalik-balik sa kani-kanilang mga panahong may kani-kaniyang mga tagpuan
sayaw
Sa padrong ito, iniharap ang lahat ng mga datos, susuriin ang mga ito saka sasabihin ang isang lohikal na kongklusyon
Analisis
Ano ang kabilang sa Simula?
Tauhan, Tagpuan at Suliranin
tauhan
Ang magsisiganap sa kwento
tagpuan
Ang lugar ng pinangyayarihan ng kwento
suliranin
Ang problema
Binubuo ang gitna ng …
saglit na kasiglahan, kasukdulan at tunggalian
saglit na kasiglahan
panandaliang pagtatagpo
tunggalian
pakikipagsapalaran
kasukdulan
ipinaglalaban
Binubuo ang wakas ng ...
kakalasan at katapusan
kakalasan
unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento
katapusan
resolusyon ng kuwento
Kwentong Tauhan
pangkaugalian ng mga tauhang
Kwentong katutubong kulay
ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay, at hanapbuhay ng mga tao sa nasabing pook.
Kwentong bayan
pinaguusapan ng buong bayan
Kwentong kababalaghan
hindi kapanipaniwala
Kwentong katatakutan
kasindaksindak
Kwentong madulang pangyayari
mahalagang pangyayari na nakapagbago sa tauhan
Kwentong sikolohiko
damdamin ng isang tao
Kwentong pakikipagsapalaran
interes ng kwento.
Kwentong katatawanan
Nagbibigay-aliw
Paggamit ng Padron o Pattern(apat)
Orasan, rebentador, sayaw at analisis
orasan
mag-flash back
rebentador
cause and effect
sayaw
pabalik-balik
analisis
lohikal ng kongklusyon
Pagsulat ng Panimula at Wakas(apat)
Isang Tanong, isang sipi, Anekdota at Aksyon
Tiyakin na ang sagot ay magiging isang sorpresa sa mamababasa. Ang mga sagot ay nasa katawan ng katha, ang wakas ang magbibigay ng buod na kasagutan.
Isang tanong
Nagbibigay agad ng tinig sa isang katha. Ingatan lamang na mawala ka sa daloy ng pagkukuwento. Maari ka ring gumamit ng sipi sa iyong wakas.
Isang Sipi
Isa itong maikling salaysay, na naghaharap, sa anyong microcosm, kung ano pa ang mangyayari sa kabuuan ng kuwento. Iuugnay ang wakas sa panimulang ito sa pamamagitan ng pagtutuloy sa anekdota o sa pag-ulit kaya nito.
Anekdota
Hinahatak ng ganitong panimula ang mambabasa sa tensyon o momentum ng iyong akda. Kung gagamitin ang aksyon sa wakas, maiiwan mo ang iyong mambabasa, pagkatapos, na waring nadarama pang buhay ang mga pangyayaring binasa sa katha.
Aksyon
Kabilang sa gitna ang mga tauhan, tagpuan, at suliranin. TorF
F, simula
Sa tagpuan nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papel na gaganapan ng bawat isa. TorF
F, tauhan
Sa tagpuan nakasaad ang mga tauhan na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente, gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento. TorF
F, lugar
At ang bahagi ng katapusan ang siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. TorF
F, Suliranin
Binubuo ang gitna ng saglit na kasiglahan, katapusan, at kakalasan. TorF
F, kasukdulan at tunggalian
Ang saglit na katatawanan ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. TorF
F, kasiglahan
At ang suliranin ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. TorF
F, katapusan
Sa kwento ng madulang kulaybinibigyang diin ang kapanapanabik at mahahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagbago sa tauhan. TorF
F, madulang panyayari
Sa Sayaw ang padrong ito ay nagsisimula mula sa unahan ng magkakawing na mga pangyayari hanggang sa kahuli-hulihang pangyayari, maari ring magsimula sa hulihan at mag-flash back, o maaaring magsimula sa gitna at gumalaw pauna o pahuli.
F, Orasan
Sa padrong ito, ang mga nagaganap ay pabalik-balik sa kani-kanilang mga panahong may kani-kaniyang mga tagpuan ito ay orasan. TorF
F, Sayaw
Nagbibigay-aliw at nagpapasaya naman sa mambabasa ang kwento ng katatakutan. TorF
F, katatawanan
Naglalaman ang kwento ng katatawanana ng mga pangyayaring kasindak-sindak. TorF
F, katatakutan
Tunog sa dulo ng taludtod ng tula na kahimig ng dulo ng mga ibang taludtod sa loob ng isang estropa
Ang Tugma
nagtatapos sa mga tunog na magkakahawig at magkakaiba ang tuldik ng mga huling pantig
Di Ganap
Ang mga taludtod ay nagtatapos sa magkakatulad na tunog at tuldik
Tugmang Ganap
Bilang ng pantig sa loob ng isang hati o bahagi ng isang pangungusap
Ang Sukat
Katutubong tigil sa pagbigkas sa dulong pantig na isang pangkat ng mga salitang may iba’t ibang pantig sa loob ng isang taludtod
Sesura
Kalipunan ng mga taludtod na karaniwang magkakatugma at nagpapahayag ng isang kaisipan o bahagi ng paksang tinataglay ng buong tula
Estropa o Saknong
Sinadyang paglayo sa ordinaryong paggamit ng salita.
Tayutay
Ano ibigsabhin ng Estropa
stanza
Ano yung dalawang uri ng ganap
Ganap at di ganap
Di tahas ang kahulugan kaya’t masasabing lumilikha ito ng larawan o imahen.
Tayutay