Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
променям курс, посока
veer
1. отменям, анулирам (присъда)
2. потушавам (въстание), спирам, слагам край на
quash
1. патрон
2. касетка с филм/магнетофонна лента и пр.
cartridge
1. отричам (съществуването на), служа като отрицание на
2. анулирам, обезсилвам (закон и пр.)
negate
последен, който е на второ място
latter
извършвам (престъпление), правя (грешка)
perpetrate
в закрито заседание
in camera
иск за вреди
action for damages
касационна жалба
cassation appeal
Върховн касационен съд
Supreme Court of Cassation
Окръжен съд
Regional court
Районен съд
District court
отхвърля молба на жалбоподател
to dismiss applicant's claim/appeal
отнасям се, имам връзка (to до, с)
to pertain
въздържам (се), сдържам (се) (from с ger)
to refrain
adv горе, по-горе (в текст, книга)
SUPRA
['sju:pra]
предразположение, склонност
bias
['baias]
1. давам допълнителни подробности, доразвивам
2. (a) сложен, обстоен, подробен, претрупан, натруфен, претенциозен
elaborate
1. разпитване, разпит, следствие

2. въпрос
interrogation
1. непоследователен, нелогичен, противоречив

2. променлив, колеблив, непостоянен
inconsistent