Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wynikający z tytuły własności
dotyczący własności
zastrzeżony
proprietary
dodatkowy
uzupełniający
supplemental
zmniejszać
minimalizować
mitigate
otchłań
stan zawieszenia
limbo
odlotowy
snazzy
pojęcie
pogląd
pomysł, myśl
notion
mniejszy
niższy

w mniejszym stopniu
lesser

to a lesser extent
osiągalny
attainable
1) śpieszyć się, wysilać, popychać
2) krzątanina, bieganina, szwinde
1) to hustle
2) a hustlel
to have a hunch that
to work on a hunch
mieć przeczucie, że
kierować się przeczuciem
wystrzegać się
wyrzekać się
eschew
chwilowa moda
fanaberia

mody na wall street
fad

Wall Street fads
jest wybredny w jedzeniu
he's a food fad
przyrodzony
nieodzowny
inherent
rzeczowy
businesslike
nie żartować
tym razem nie żartuje
earnest
this time I am in earnest
zaznajomiony z czymś
acquainted with sth
powstrzymywać
refrain
rzeczowy
zasadniczy
no-nonsense
krótkowzroczność
myopic
nadmiar
nadwyżka
excess
zamykać się w czymś
ograniczać
to confine
utkać
upleść
snuć
splątać
weave
(wove, woven)
niespójny
bez ładu
bez związku
incoherent
udaremniać
przeszkodzić komuś w czymś
to thwart
(tłort)
dudnienie
gwar
przetoczyć się
rumble
manewrować
pokierować
manoeuvre
szczególnie
zwłaszcza
wyraźnie
notably
zalecać się
umizgywać
to court
rozpryskać
roztrzaskać
rozłamywać
splinter
nieszczęście
przeciwności losu
(in)adversity
1) żałość, niedola

2) biada mu jeżeli się spóźni
1)woe (łoł)
2) woe betide him if he's late
komplikacja
pokrzyżowąć komuś plany
set back
this is a set back to sth
podtrzymać
kontynuować
utrzymać
sustain
odporny
prężny
resilient
przekonywująco
persuasively
wytrwałość
perseverance
nastolatek
wyrostek
młodzieńczy
adolesent
walczyć / zmagać się z
rywalizować o coś
contend with sb
contend with sth
napięcie
tension
zostać odsuniętym na bok
zostać wyklyczonym z gry
to be sidelined
wrodzony (przewaga)
innate (superiority)
połączyć coś z
bezpiecznik
to fuse with
a fuse
wywodzić się z czegoś
stem from sth
zniechęcający
beznadziejny
onieśmielający
daunting