Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vanguard
vanguard ['væng?:d] s 1 eturivi, etuvartio, kärkijoukko, etujoukko, eturintama Students have been in the vanguard of the revolution Opiskelijat ovat olleet vallankumouksen eturintamassa ? s 2 sot (the vanguard) etulinja, eturintama
tutelage
tutelage ['tju:t?l?d?] s ohjaus (neuvominen) under the tutelage of sb / sth jonkun / jnk ohjauksessa
inroad
inroad: make inroads into sth ['?nr??d] (made, made) vallata alaa / jalansijaa (jltk)
concomitant
1 concomitant [k?n'k?m?t?nt] s rinnakkaisilmiö, sivutuote a concomitant of modern society nykyaikaisen yhteiskunnan sivutuote
2 concomitant a samanaikainen, jnk myötä seuraava, liittyvä (jhnk liittyvä) be concomitant with sth liittyä jhnk
in-line
in line 1 ehdolla in line for sth ehdolla jhnk 2 odotettavissa 3 rivissä, jonossa 4 linjassa in line with sth linjassa jnk kanssa 5 ruodussa (ohjaksissa, hallinnassa)
ad hoc
ad hoc [,æd 'h?k] a lat tilapäiseen tarkoitukseen, tilapäis-, erikois-
hoc: ad hoc [,æd 'h?k] tilapäiseen tarkoitukseen, tilapäis-, erikois-
anisotriopic
Suunnasta riippuvainen

"electrical conductivity, for example, can be anisotropic in certain materials"

Wood is an anisotropic material as its strength and expansion due to humidity are different in the longitudinal, radial, and tangential directions.
propagation
propagation 1 julistus (julistaminen), leviäminen ■ s 2 puutarh lisääntyminen, lisääminen
single out
valita
single out for special mention
saada erikoismaininta
bona fide
1 bona fide [,b??n?'fa?di] a aito, oikea, todellinen
2 bona fide adv oik (lat) vilpittömässä mielessä

"Caltech physicists achieve first bona fide quantum teleportation."
perennial
1 perennial [p?'ren??l] s perenna, monivuotinen kasvi
2 perennial a 1 jatkuva, ikuinen 2 monivuotinen (kasvista)

perennial faith
implicit
implicit; a (adv implicitly) 1 epäsuora, implisiittinen, vihjattu 2 täydellinen (ehdoton) He had implicit faith in me Hän luotti minuun täydellisesti ? a 3 luontainen, jollekin luonnostaan kuuluva Timidity is implicit in snobbery Arkuus on luontaista keikaroinnille
prodigious
a (adv prodigiously) kirjak suunnaton, mahtava (voimakas, vaikuttava), ihmeellinen (yliluonnollinen)
prodigy
ihmelapsi
prodigal
1 prodigal ['pr?d?g?l] s tuhlari
2 prodigal a 1 kirjak tuhlaaja- a prodigal son tuhlaajapoika ? a 2 tuhlaavainen
anathema
anathema s vastenmielinen asia, kauhistus (kauhistuttava asia) Furs were anathema to the girls Turkikset olivat tytöille kauhistus
beget
v (begot, begotten) 1 synnyttää (saada aikaan), luoda, saada aikaan, aiheuttaa, tuottaa ? v 2 vanh siittää

Genes beget messanger RNA.
perpetual
ikuinen, jatkuva
intrepid
peloton
pane
ruutu, ikkunaruutu
paucity
vähälukuisuus
expedient
1. tarkoituksenmukainen
2. keino, apuväline

The judge was merciful only when mercy was expedient.
concede
luovuttaa, myöntää
concession
myönnytys, alennus
barter
vaihtokauppa
remission
elpymävaihe, oireiden lieveneminen, anteeksianto
bellwether
suunnannäyttäjä, kellokas
apparel
asu, vaatetus
vacillate
häilyä, horjua
taper
kaventaa kärjestä, suipentaa
taper off
suipeta, vähentyä
purgatory
helvetti, kiirastuli
perfunctory
penseä

The operator answered the phone with a perfunctory greeting.
corollary
välitön seuraus, tulos
ostensible
näennäinen
Aspects of environmentalism have long been criticized as using ostensible concerns about nature to serve private purposes such as property values.
recourse
apukeino
arbitrage
eri markkinoiden välisten kurssierojen hyödyntäminen nopeilla ostoilla ja myynneillä
chaff
akanat
bolster
1. tukea, pönkittää 2. pielustyyny (tukityyny)
quotient
osamäärä
w.r.t.
with respect to
'mitä johonkin tulee'
impinge
1. vaikuttaa haitallisesti
2. tunkeutua
3. törmätä
coax
1. taivutella, houkutella
epitome
1. ruumiillistuma, malliesimerkki
2. tiivistelmä
epitomize
olla täydellinen esimerkki jostakin

esim. The selling concept is epitomized by the thinking of Coca Cola's vice president of marketing.
precinct
1. alue
2. piiri (vaali-, poliisi-)
lathe
1. sorvi
2. dreija
lather
saippuavaahto
garner
kerätä, haalia
stymie
estää, vaikeuttaa
triage
luokitella prioriteetin mukaan
succinct
ytimekäs
incumbent
1. velvollisuutena oleva
It was incumbent for them to act.
2. virassa oleva, olemassa oleva
withstanding retaliation from incumbents
3. viranhaltija
tenable
paikansapitävä, totuudenmukainen,
puolustettavissa oleva

Tenable market position.
tenable for
voimassa oleva

The scholarship is tenable for 4 years.
engrossed
syventynyt
laggard
1. kuhnailija, viivyttelijä
2. kuhnailla, viivytellä
glitch
ongelma
glitch
ongelma
to pore
tutkia

To pore over market research reports.
extenuating
lieventävä

extenuating circumstances
palliative
lieventävä