Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
carnivora
kjøttetere
herbivora
planteetere
omnivora
?
fordøyelse
transport av næringsstoffer
fra munn til anus
fòropptak
fordøyelse
opptak
eliminasjon/ekskresjon
degradering via hydrolyse
protein-aminosyrer
karbohyd.-sukkerarter
fett-glycerol og fettsyrer
hva kan monomerene brukes til?
energi og byggesteiner
hva er de fire hovedprosessene i fordøyelsen?
1.matinntak
2.mekanisk behandling
-peristaltiske kontraksjoner(fører matinnholdet framover i tarmen)
3.kjemisk fordøyelse,enzymer,absorbsjon
4.aeliminasjon,ekskresjon
drøvtygging
evnen til regurgitere innhold fra vomma/nettmagen for videre tygging