Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
homeostase
betegner den tendens en organisme har til å opprettholde en konstant, indre likevekt mht. temperatur, blodtrykk, væskevolum, konsentrasjon av salter etc. til tross for varierende ytre påkjenninger.
typer sansereseptorer,mekano:
trykk,strekk,bevegelse,lyd
-i øre,hud,MUSKLER,sener,blodkar,hjertet
typer sansereseptorer,smerte:
høy varme eller trykk,vevsødeleggelse
-i fleste kroppsdeler,men ikke i hjernen
typer sansereseptorer,termo:
varme eller kulde
-i huden og hjernen
typer sansereseptorer,kjemo:
binder spesifikke molekylder(ligander)
typer sansereseptorer,foto:
lysets intensitet og bølgelengde
-øyet-->koner(farger) og tapper(intensitet)
adekvat stimuli
hver reseptor responderer på ett stimulus-spesifikt per reseptor
hvordan modifiseres stimuli
ofte av vev rundt sanseceller feks ørets trommehinne,øyets linse
adapsjon
sansecellas tilvenning til stimuli
ved konstant stimuli:
-redusert følsomhet
-signalfrekvens minsker
signaldannelse
stimuli omformes til nervesignal(elektrisk)kalles transduksjon
-ionekanaler i membranen
->åpnes ved stimuli
->danner signal
signal sendes så til CNS
afferent
fra sanser
efferent
til effektor
sansene aktiverer nervesystemet,hvordan?
signal sendes via nervebaner,sammenkobling afferent-efferent i CNS
integrering i CNS--->respons
hver sans har nervebaner til egne deler i CNS
-signalet kodes->frekvens & ant nervetråder med signal
-signal samordnes og vurderes på forskjellige nivå i CNS
-CNS omdirigerer signal til riktig effektor-->riktig respons
regulering ved hjelp av reflekser
refleks:når signalet ikke når bevisstheten
sansecelle->afferent->CNS
->efferent->effektor
øyet: fokus og lysregulering
-linsa fokuserer lyset på netthinna
-fotopigmenter omgjør lys til nervesignal
- lysmengde reguleres av pupill
hvordan omgjøres lydbølger til sansesignal?
-i sneglehuset,trykkbølger i væskefylte rørganger
-beveger/vibrerer basilarmembranen
-hårceller->transduskjon
-forskjellig bølgelengde registreres forskjellige steder langs rørgang
pattedyrsøret,2 komp
ytre øre: modifiserer og forsterker lyd
indre øre:transduserer,lyd til signal