Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
respirasjon?
organsimens gassutveksling med miljøet
cellerepirasjon?
o2 + glukose--> CO2+H2O
hva forbruker og skiller en celle?
forburker O2 og skiller ut CO2
-må kontinuerlig utveksles med det ytre miljø
skjer diffusjon ved aktiv transport?
nei, ved diffusjon,et sted med mye til lite
-gasspartikler løses i vannfilm og diffunderer inn
-diffusjon skjer i kroppsoverflaten i fåcellede dyr for å nå alle cellene
hvordan skjer diffusjon hos større dyr?
over egne respirasjonsflater
hvordan er respirasjonsflatene?
ofte store og tynne
-opptak avhenger av areal og tykkelse
-behovet avhenger av dyrets masse og stoffskifte
respirasjon i vann
-krever store flater-motstrømsprinsippet
-treger diffusjonshastighet i vann
-krever ventilering/passasje av mye nytt vann med nytt O2
hva er gjeller?
ytre kropssfolder
-mange små eller få med stor overflate
respirasjonssytem hos fisk
-gjeller med stor respirasjonsoverflate
-aktiv ventilering
-h2O gjennom munn,over gjeller og ut gjennom gjellelokk
-motstrømsprinsippet-øker gassutveksling betraktelig
motstrømsprinsippet?
-blod og friskt vann strømmer motsatt vei
1)blod møter vann m/stadig høyere O2-kons
2)gradient/utveksling opprettholder->metningen øker
insektenes trakèsystem
-grenete luftrørsystem direkte til cellene
-store trakeer tar inn luft
pattedyrs respirasjonssystem
LUFTEVEIENE: rørsystem for ventilering
-luft renses,fuktes og varmes av slimhinner
LUNGENE: respirasjonsflate
-blærete vev med stort areal
-150 millalveoler
-ca 100 m2
tynt epitelvev dekket av kapillærnett
alveoler
gass utveksles over alveolenes epitelvev
-fra alveolene til lungekapillærene
-O2 løses i alveolenes væskefilm og diffunderer gjennom epitel til blodet
kapillærer
hårrørsårer, de fineste forgreningene i blodsystemet som bringer blodet i nær kontakt med cellene i de forskj. organer.
ventilering ved undertrykk
-puster inn-større volum,likt ant partikler fører til undertryk
-det er undertrykk av alveolene som drar luften inn
utånding?
passivt-når musklene slapper av
brystkassa går ned fordi diafragma og lungene er elastiske
hvordan skjer ventilering hos fugl?
blåsebelger montert i serie,lufte går kun èn vei
blodtransport av o2/co2 mellom lungene og vevet
-lav oksygenløselighet i vann/blod~4-5 ml
-i røde blodeceller ~200ml
blodtransport av o2/co2 der O2 transporterer bundet til hemoglobin Hb
-4-hem grupper/Hb,hver med Fe som binder èn O2
-ca 250 Hb per røde blodcelle --> effektiv transport
--->CO2 giftig fordi det binder seg til hem-grupper
blodtransport av o2/co2
co2 transporteres i røde blodceller
(93%)
-bundet til hemoglobin-->proteindelen(23%)
-omgjort co2 til bikarbonat (70%)
-CO2+H2O <-->H2CO3<-->HCO3+H+
hemoglobin
Hb, protein som har en stor evne til å binde oksygen. Det er en høy konsentrasjon av h. i de røde blodcellene, som bl.a. har til oppgave å frakte oksygen fra lungene til alle kroppsdeler. Mangel på h. kalles anemi, blodmangel
blodet transporterer o2 til vevene,hvordan?
alveole med o2 gjennom enlaget epitel->hemoglobinet tar opp o2-->så avgir hemoglobinet co2 og H+ og co2 transporteres tilbake til lungene gjennom diffusjon
-deretter avgir hb o2 til vevet og tar opp vevets co2
hva bestemmer repisrasjon?
primært: kontrollsentree i hjernen regulerer pusterytme og diameter på bronkioler etter mengde co2 i blodet.
senket pH gir økt pust(hastiget og volum)