Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
osmose
diffusjon av vann eller molekyler gjennom hinner, slik at molekyler av ett stoff går lett gjennom, mens molekyler av et annet stoff går vanskelig el. ikke gjennom den samme hinnen.
hva danner sirkulasjonssystemet?
deet danner en funksjonell forbindelse mellom utvekslingsorganenes celler(i lungene,tarmen og nyrene)og kroppens øvrige celler
hva er sirkulasjonssystemets oppgave?
-transport av o2fra lungene til vevet
-transport av co2 fra vevene til lungene
-transport av varme fra vevene til huden
hva er sirkulasjonssystemets oppgaver når det kommer til transport av næringsstoffer?
fra fordøyelseskanalene til vevene som forbrenner næringsstoffene
-til og fra vev som omdanner næringsstoffene(leveren)
-til og fra vev som lagrer næ.stoffene (leveren og fettvev)
andre oppgaver sirkulasjonssystemet har?
-transport av hormoner
-beskytter mot infeskjoner
-stabiliserer kroppens indre miljø(pH),H+-ioner,væskemengde og osmotisk trykk(=[oppløst stoff])
-overføre kraft i form av trykk(feks filtrasjon,ereksjon)
transportsystem for utveksling mellom organsystemene,hvilke organsystem?
muskuluatur
urinveier
respirasjonsorganer
fordøyelsessystemet
huden
nervesystemet
hvilke forutsetninger har man for sirkulasjonssystemet?
1.ekstracellulærvæske
2.pumpe
organ med muskelvev som kan utnytte metabolsk energi til å påføre blodet hydrostatisk trykk(hjertet)
3.ledningssystem
-et cellulært "rørsystem" som blodet kan ledes gjennom (blodårer)
hvilke 2 typer sirkulasjonssystemer finnes?
åpent sirkulasjonssystem og lukket sirkulasjonssystem
åpent sirk,hva og hvor?
ikke skille mellom blod og vevsvæske-kalt blodlymfe
-hos insekter,leddyr og de fleste bløtdyr
lukket sirk,hva og hvor?
-blod sirkulerer i blodkar
-vevsvæske mellom cellene(interstitiet)
-lymfe i lymfekar
-diffusjon av stoffer mellom blod og interstitialvæske
-hos meitemark,blekksprut og virveldyr
2 komponenter i apent sirk. def blodtrykk
1.sirkulerende væske(hemolymfe)
2.muskulær pumpe (hjertet).Det omdanner metabolsk energi til mekanisk energi,og gir blodet økt hydrostatisk trykk.Dette økte trykket driver hemolymfen frem langs en trykkgradient(delta P):BLODTRYKK
hva består ekstravellulærvæsken av?
1.blodet sirkulerer i hjerte-karsystemet
2.Interstitialvæsken(vevsvæsken) omgir cellene
hvordan skjer stoffutveksling
skjer ved diffusjon av stoffer mellom blod og interstitialvæske,og interstitialvæske og celler
systole
hjertetskontraksjonsfase mht hjertekamrene
pumpefase
diastole
hjertetsavslapningsfase mht hjertekamrene
fyllingsfase
minuttvolum
det blodvolumet som venstre ventrikkel pumper til det store kretsløpet per minutt (cardiac output,CO)
EKG
elektrokardigram-registrering av hjertets elektriske aktivitet
kontinuitetsloven
væskevolumet som flyter gjennom et rørsystem per tidsenhet(blodføringen) er konstant,uavhengig av rørets diameter
kardiovsskulære systemer: hvor har disse ulike dyrene kapilærnettet? fisk? amfibier? pattedyr?
fisk-gjellene-enkeltsirk
amfibier-lunger og hud-dobbelsirk
pattedyr-i lunger-dobbel sirk
hvordan måles blodtrykk?
systole 120 diastole 70
-trykket i mansjoetten er over 120,arterien lukkes
-trykket i masnjetten 12 under 120,hørbar lyd i stetoskopet
-trykket er under 70 ,ingen hørbar lyd
vener
fører blod til hjertet inn i høyre hjertekammer
arterie
fører blodet fra hjertet og ut i kroppen
blodstrøm i vener?
muskel-vene-pumpe
lukket klaff-skjelett-muskel-aåen veneklaff
-i tillegg til det generelle fallet i hydrostatisk trykk(deltaP) bidrar også:
-rytmisk konsentrasjoner av glatt muskelatur i venoler og vener
-skjelettmuskelaktivitet
respirasjon(inhalasjon).Skaper undertrykk i brysthulen og bidrar til venefylning
stoffutveksling gjennom kapilærvegger?
diffusjon fra høy til lav.Økt stoffomsetning
økt blodoverføring
hva bidrar lymfesystemet til?
-opprettholde blodets volum og proteininnhold
-deltar i kroppens forsvar mot infeksjoner
-transporterer fett fra fordøyelsessytemet til sirkulasjonssystemet