Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hvilke grunnstoffer utgjør 90% av det alle dyr er bygget opp av?
O
C
H
N
sporelementer
mindre enn 0,1% for lite-føre til sykdom,
for mye føre til forgiftning
elektrolytt
en ladet partikkel som vandrer til en negativ pol fra en positiv pol gjennom væske
epitel
vev
eksempler på organsystemer
fordøyelsessystemet
urinveissystemet
vev
cellene i vevet holdes sammen av en klissete og klebrig ekstracellulærmatriks som dekker cellene og vever cellene sammen
homøostase
resultat av samarbeid mellom organsystemene
opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte cellene
vev inndelt i 5-vevsgrupper
1)epitelvev
2)binde-vev
3)flytende vev
4)muskel-vev
5)nerve-vev
finnes 3 forskjellige typer protein-fibre i bindevev
-kollagen fibre
-elastiske fibre
-retikulære fibre
flytende vev
blod og lymfe
muskelvev
aktin og myosin
3 typer muskelvev i virveldyrene
1)tverrstripet skjelettmuskelatur
2)hjertemuskel
3)glatt muskelatur
nervevev
oppfatter stimuli og overfører signaler fra ett område i dyret til et annet
neuronet
nervecellen,består av dendritter og aksoner
dendritt og akson
dendritt:overfører nerveimpulser fra endene og inn mot resten av nervecellen
akson: overfører impulsene fra en nervecelle til en annen eller til en effektorcelle