Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ledd?
en forbindelse mellom to benflater
kontinuerlig ledd
hva binder knoklene til hverandre?
kompakt bindevev
kompakt bindevev dvs ligament er?
en bunt kraftig bindevev som låser to knokler til hverandre- fiber
hva binder knoklene til hverandre?
ligament og
brusk
nevn to typer brusk
hyalinbrusk(tungebeinet)
trådbrusk, symfyse
hvordan er et diskontinuerlig ledd bygd opp?
leddkapsel
leddbrusk
leddhulrom
eks på diskont ledd
kuleledd (hofteledd og skulderledd)
glideledd (lendeknoklene)
dreieledd(radius dreier om ulna i albueleddet)
hengselledd(finer,håndledd) kan også kalles eggledd,salledd
sene?
collagen pg elstiske tråder, fester muskel til knokkel
bursa?
der hvor senen er utsatt for slitasjoe ved normalfunksjon har man ofte en bursa: en lukket slimpose,lik leddvæsken
bursa 2?
legger seg rundt senen som en buffer..der den kobles sammen dannes det en søm/krøs
hyalinbrusk?
glassaktig
vekstlinje?
all vekst i en knokkel må skje i vekstlinjen..skades den,slutter den å vokse
rørknokkel:
endene alltid bredere enn midten
barken er tykkest midt på knokkelen
epifysen
metafysen(der hvor knokkelen smalner)
diafysen midten
store knokkelflater for å fordele vekt og kraft
epifysen
cellene i knokler oppfatter ytre press og legger på ekstra
dekket avben-og bruskhinne
hva består ben og bruskhinnen av?
2 lag:
progetinorceller(osteoblaster) og
collagen fiber