Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hva består bindevev av?
celler og matrix som inneholder kollagentråder og grunnsubstans
bindevevsceller
fibroblaster
eks på løst bindevev?
underhud
eks på kompakt bindevev?
ordnet: sene
uordnet: lærhud
eks på støttevev
bruskvev og beinvev
hva r d bruskvev ikke har?
blodkar
hva består bruskvev av?
bruskceller chondrocytter
hva inneholder beinvev?
beinceller:osteocytter forkaklet matrix
nevn vev med spesielle egenskaper
fettvev
elsatisk vev
bloddannende vev
slimvev(mukøst vev)
cytt?
celle
blast?
umoden celle
oseoblast til osteocytt?
osteoblastene produserer beinvev,om de blir murt inne blir de osteocytter
hva kan føre til osteoperose?
osteoblastene spiser kalk av beinet om d r for lite kalk i maten,viktig å opprettholde et stabilt blodkalsium
hva er beinvev avhengig av for å kunne bestå?
blodforsyning