Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
fleksjon
bøy
ekstensjon
strekk
adduksjon
inn mot kroppen
abduksjon
vekk fra kroppen
supinasjon
dreies ut fra kroppen
pronasjon
dreies mot kroppen
hengselled?
fleksjon og ekstensjon
scapula
skulder
clavicula
kragebeinet
pleura parietlalis
ytre pleurablad,gjennomsiktig
mediastinum
heldekkende,indre pleurablad
særøs, tynn,flat hinne
hva består bukveggen av?
dannes av 4 muskler, 3 er tynne og bladformede,mens den 4, er buktet og kraftig
rectus abdominis
4 muskel i bukveggen magemuskelen
1.muskel i bukvegg
transversus abdominis
2.muskel i bukvegg
internus abdominis
3.muskel i bukvegg
externus abdominis
aponeuroser
tynne bladaktig bindevevsbånd somfester de bladformede musklene sammen
to muskler lukker bekkenutgangen
levator ani og coccygeus