• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zich kwijten van , kweet zich van , heeft zich gekweten van
to acquit oneself of
lezen, las, heeft gelezen
to read
werven, wierf, heeft geworven
to recruit
vangen, ving, heeft gevangen
to catch
wijten, weet, heeft geweten
to blame (something) on
zeggen, zei, heeft gezegd
to say
winnen, won, heeft gewonnen
to win
fluiten, floot, heeft gefloten
to whistle, to play the flute
schuiven, schoof, heeft geschoven
to shove
scheiden, scheidde, heeft gescheiden
to divorce, to separate
zoeken, zocht, heeft gezocht
to seek, to search