Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mat
maht
maken
mah-ken
praten
prah-ten
krant
krahnt
plaat
plaaht
zak
zahk
betalen
beh-tah-len
kraal
kraahl
kaas
kaahs
rat
raht
gapen
khah-pen
kat
kaht
gaan
khaahn
vaal
vaahl
baas
baahs
bos
bohs
boos
bo-ohs
wonen
vohn-en
rood
ro-oht
los
lohs
vol
fohl
roos
ro-ohs
open
oh-pen
roken
roh-ken
stoppen
stoh-pen
sloten
sloh-ten
doden
doh-den
kloppen
kloh-pen
probleem
proh-blehm
volgen
vol-khen
boom
bo-ohm
veel
veel
kerk
kehrk
lekker
leh-ker
best
behst
weten
veh-tehn
gek
khek
vergeten
fehr-khey-ten
mes
mehs
been
be-ehn
kennen
ken-en
tegen
teh-khen
breken
breh-khen
stuk
stuhk
vuren
foo-rehn
vlug
vlookh
duur
doohr
muziek
moo-zeek
rusten
roo-sten
rumoer
roo-mohr
vluchten
vlookh-ten
lucht
lookht
binnen
bih-nen
kring
kring
vinden
fin-den
zingen
zing-khen
in
in
vriend
freendt
drie
dree
vies
vees
vier
veer
dier
deer
zien
zeen
hier
heer
lied
leet
heus
hoo-ws
neus
noo-ws
keuken
koow-ken
beuk
boow-k
keuze
koh-zeh
doen
doon
voet
voot
bloed
bloot
moeten
mooten
boek
book